Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поезия и песен – 34 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Твоите повеления ми станаха песен в дома, гдето странствам”.

Поезията на Библията

Най-ранните, а също така и най-възвишените поетически изрази известни на човека, се намират в Свещените писания. Преди още най-старите световни поети да бяха изпели своите песни, овчарят от Мадиам записа онези слова на Бога към Йов – несравнимо по своето величие, недостигнати и от най-възвишените произведения на човешкия гений:

Най-ранното стихотворение

“Где беше ти, когато основах земята?
Извести ако си разумен.
Кой й определи мерките й? (ако знаеш)…
Или кой затвори морето с врати,
когато се устреми, та излезе…
когато го облякох с облак
и го пових с мъгла,
и поставих граница от Мене, турих лостове и врати,
и рекох: До тук ще дохождаш,
но не по-нататък
и тук ще спират гордите ти вълни?
Откак започнаха дните ти,
заповядал ли си ти на утрото
и показал ли си на зората мястото й?…
Прониквал ли си до изворите на морето?
Или ходил ли си да изследваш бездната?
Откриха ли се на тебе вратите на смъртта?
Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?
Схванал ли си широчината на земята?
Кажи, ако си разбрал всичко това.
Где е пътят към обиталището на светлината?
И на тъмнината где е мястото й…?
Влизал ли си в съкровищниците на снега
или виждал ли си съкровищниците за градушката…?
Що е пътят за мястото,
гдето се разсява светлината,
или се разпръсва по земята източният вятър?
Кой е разцепил водопровод
за проливните дъждове
или път за светкавицата на гърма,
за да се докара дъжд върху ненаселената земя,
върху пустинята, гдето няма човек,
за да насити пустата и запустяла земя,
и да направи нежната трева да изникне?
Ти ли връзваш връзките на Плеадите
или развързваш въжетата на Ориона?
Извеждаш Мазарот
на времето му?
Или управляваш Мечката с малките й?”
(Йов 38:4-27, 31, 32).

От “Песен на песните”

За красотата на израза четете също и описанието на пролетта в “Песен на песните”:
“Защото ето, зимата се измина
и дъждът престана и отиде си;
цветя се явяват по земята;
времето на птичето пеене пристигна
и гласът на гургулицата се чува
в нашата земя;
по смоковницата зреят първите й смокини
и лозята цъфтят и издават благоухание.
Стани, любезна моя, прекрасна моя, та дойди.”
(Песен на песните 2:11-13).
Не е по-малко по красота на израза и благословението, което Валаам изрече над Израил против желанието си:

Едно древно пророчество

“Валак ме доведе от Арам,
моавският цар от източните планини
и каза ми:
Дойди, прокълни ми Якова,
и дойди, хвърли презрение върху Израиля!
Как ще прокълна когото Бог не проклина?
Или как ще хвърля презрение
върху когото Господ не хвърля?
Защото от връх канарите го виждам
и от хълмовете го гледам;
ето люде, които ще се заселят отделно
и няма да се считат между народите…
Ето, аз получих заповед да благославям;
и Той като благослови
аз не мога да го отменя.
Не гледа беззаконие в Якова,
нито вижда извратеност в Израиля;
Господ Бог негов с него е
и царско възклицание има между тях…
няма чародейство против Якова
и няма врачуване против Израиля;
на времето си ще говори за Якова и за Израиля:
Що е извършил Бог!”

“Видението на Всесилнаго”

“Каза оня, който чу Божиите думи,
който видя видението от Всесилния…
Колко са красиви твоите шатри, Якове,
Твоите скинии, Израилю!
Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоини дървета, които Господ е насадил,
като кедри покрай водите…
Каза оня, който чу думите Божии,
който има знание за Всевишния…
Виждам Го, но не сега;
гледам Го, но не отблизо;
ще излезе звезда от Якова
и ще се въздигне скиптър от Израиля…
Един произлязъл от Якова ще завладее…”
(Числа 23:7-23; 24:4-6, 16-19).

Свещено пеене

Мелодията на хвала е атмосферата на небето; и когато небето е в непосредствена близост със земята, има музика и пеене – “славословие и глас на хваление” (Исая 51:3).
Над красивата и неопетнена новосъздадена земя, която Бог наблюдаваше с усмивка на възхищение, “звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост” (Йов 38:7). Така и човешките сърца, когато са в хармония с небето, откликват на Божията доброта с песни на хвала. Много от събитията на човешката история са свързани с песни.

При Червено море

Най-ранната песен, записана в Библията и излязла из човешки уста, е хвалебният изблик на благодарност, изпят от Израилевото войнство при Червено море:
“Ще пея Господу, защото славно възтържествува;
коня и ездача му хвърли в морето.
Господ е сила моя, песен моя.
И стана ми Спасител.
Той ми е Бог и ще го прославя; Бог на
бащиния ми Бог, и ще Го превъзвиша.
Десницата Ти, Господи, се прослави в сила;
десницата Ти, Господи, смаза неприятеля.
Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете?
Кой е подобен на Тебе славен в святост,
дивен, та да Те възпяват, правещ чудеса?
Господ ще царува до вечни векове.
Пейте Господу, защото славно възтържествува…”
(Изход 15:1, 2, 6, 11, 18, 21).

Опитност в пустинята

Големи са били благословенията, които хората са получавали в отговор на хвалебни песни. Няколкото думи, които описват преживяване на Израил в пустинята, съдържат урок, достоен за размисъл.

Разпечатан чрез песен

“А оттам дойдоха при Вир. Тоя е кладенецът, за който Господ рече на Мойсея: Събери людете и ще им дам вода” (Числа 21:16). Тогаз изпя Израил тази песен:
“Бликай, о, кладенче; пейте за него.
Кладенецът изкопаха първенците,
благородните от людете изкопаха.
Чрез заповед на законодателя с жезлите си” (Числа 21:17, 18).
Колко често се повтаря тази история в духовната опитност! Колко често чрез думите на свещените песни в душата се разпечатват извори на покаяние и вяра, на надежда, любов и радост!

С хваление

С хвалебни песни, под ръководството на Йосафат армиите на Израил тръгнаха за да спечелят голямото избавление. До Йосафат бе дошла новината за надвисваща война. “Голямо множество иде против тебе, гласеше вестта, моавците, амонците и някои от маонците”. “А Йосафат се уплаши и предаде се да търси Господа, и прогласи пост по целия Юда. И юдейци се събраха, за да искат помощ от Господа; дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. Застанал в двора на храма пред народа, Йосафат издигна молитва към Бога, търсейки помощ от Него и изповядайки слабостта и нищожеството на Израил. “…в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, каза той, и не знаем що да правим; но към Тебе са очите ни” (2 Лет. 20:2, 1, 3, 4, 12).

“Битката не е ваша”

“Тогава всред събранието дойде Господният Дух на левитина Яазиил… и рече: Слушайте целий Юдо, вие ерусалимски жители и ти царю Йосафате: Така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се уплашите от това голямо множество; защото боят не е ваш, но Божий… не ще да е потребно вие да се биете в тоя бой; поставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление… Не бойте се, нито да се уплашите; утре излезте против тях, защото Господ е с вас” (2 Лет. 20:14-17).

Победа

“И тъй, на сутринта станаха рано, та излязоха към пустинята Текуе” (2 Лет. 20:20). Пред войската вървяха певци, които пееха хвалебни песни на Бога – възхваляващи Го за обещаната победа.
Четири дена по-късно армията се завърна в Ерусалим, натоварена с плячка от неприятеля, пеейки песни на прослава за спечелената победа.
Сред несгодите на своя променлив живот, Давид поддържаше близостта си с небето чрез песни. Колко сладко са отразени неговите опитности като овчарче в следните думи:

Овчарски псалом

“Господ е Пастир мой. Няма да остана в нужда.
На зелени пасбища ме успокоява,
при тихи води ме завежда.
Освежава душата ми;
води ме през прави пътеки заради името Си.
Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя,
няма да се уплаша от зло,
защото Ти си с мене;
Твоят жезъл
и Твоята тояга ме утешават” (Пс. 23:1-4).
В зряла възраст преследван беглец, търсещ подслон в скалите и пещерите на пустинята, пой писа:

“Под сянката на крилата Ти”

“Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся;
душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида
в една пуста, изнурена и безводна земя…
Защото Ти си бил помощ на мене
и под сянката на Твоите крила ще се радвам.”
“Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя:
Той е помощ на лицето ми и Бог мой.”
“Господ е светлина моя и избавител мой.
От кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми.
От кого ще се уплаша? (Пс. 63:1-7, 42:11, 27:1).
Същото доверие излъчват и думите на Давид, когато, свален от престола и лишен от короната си, бягаше от Ерусалим поради бунта на Авесалом. Изтощен от скръб и уморителното бягане, той и другарите му се бяха спрели край Йордан, за да си отдъхнат няколко часа. Изведнъж Давид бе събуден от викове за незабавно бягство. В тъмнината цялата група мъже, жени и деца трябваше да прегазят брода на дълбоката и бърза река, защото зад тях бяха силите на сина предател.

Песни в нощта

В този час на най-мрачно изпитание Давид пя:
“С гласа си извиках към Господа
и Той ме послуша от светия Си хълм.
И аз легнах и спах;
станах, защото Господ ме поддържа.
Няма да се убоя от десетки хиляди от людете,
които навред са се поставили против мене” (Пс. 3:4-8).
След големия ги грях, когато съвестта му го гризеше и се гнусеше от себе си, той се обърна пак към Бога, като към най-добрия си приятел:
“Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си;
според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми…
Поръси ме с исоп и ще бъда чист;
измий ме и ще стана по-бял от сняг” (Пс. 51:1-7).

Копнеж за дома

През дългия си живот Давид не намери почивно място на земята. “Защото сме чужденци пред Тебе и пришелци, каза той, както всичките ни бащи; дните ни на земята са като сянка и трайност няма” (1 Лет. 29:15).
“Бог е нам прибежище и сила,
винаги изпитана помощ в напасти,
затова няма да се уплашим,
ако би се и земята поклатила
и планините се преместили всред моретата.”
“Има една река, чиито води веселят Божия град,
светото място, гдето обитава Всевишният.
Бог е всред него; той няма да се поклати;
Бог ще му помогне, и то при зазоряване…
Господ на силите е с нас;
прибежище е нам Якововият Бог.”
“Защото Тоя Бог е Бог наш Бог до вечни векове;
Той ще ни ръководи дори до смърт” (Пс. 46:1, 2, 4-7, 48:14).
С песен посрещаше Исус изкушенията в земния Си живот. Често пъти, когато против Него биваха изговаряни остри, язвителни думи, често когато обкръжаващата го атмосфера тегнеше мрачна, изпълнена с незадоволство, недоверие или мъчителен страх, можеше да се чуе Неговата песен на вяра и свята радост.

Песента на Спасителя

В онази последна тъжна нощ на Пасхалната вечеря, когато се готвеше да посрещне предаването и смъртта, Неговият глас пак се издигна с псалома:
“Хвалете слуги Господни,
хвалете името Господне.
Да бъде името Господне благословено
от сега и до века.
От изгряването на слънцето до захождането му
името Господне е за хваление”;
“Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми.
Понеже приклони ухото Си към мене,
затова ще Го призовавам, догдето съм жив.
Връзките на смъртта ме обвиха
и мъките на преизподнята ме намериха.
Скръб и беда срещнах.
Тогава призовах името Господне и Го помолих:
О, Господи, избави душата ми.
Благ е Господ и праведен.
Да! Милостив е нашият Бог.
Господ пази простодушните;
в беда бях и Той ме избави.
Върни се, душо моя, в успокоението си,
защото Господ постъпи щедро към тебе.
Понеже си избавил душата ми от смърт,
очите ми от сълзи
и нозете ми от подхлъзване” (Пс. 113:1, 2, 3, 116:1-8).

При последната криза

Сред най-дълбоките сенки на последната земна криза Божията светлина ще свети най-ярко и от много места ще се чуват най-ясните и възвишени мелодии на песни на надежда и упование.
“В оня ден тая песен
ще се изпее в Юдовата земя:
Имаме укрепен град;
спасение ще тури Бог
за стени и подпорки.
Отворете портите,
за да влезе праведният народ,
който пази истината.
Ще упазиш в съвършен мир
непоколебимия ум,
защото на Тебе се уповава.
Уповавайте се на Господа винаги,
защото Господ Йехова е вечна канара” (Исая 26:1-4).

С песни към Сион

“Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат” (Исая 35:10).
“И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион и ще се стекат към благата Господни… И душата им ще бъде като напоявана градина и те няма да изнемощяват вече” (Ерем. 31:12).
Историята на библейските песни е пълна с идеи относно употребата на музиката, пеенето и ползата от тях. Често пъти с музиката се злоупотребява, като бива използвана за лоши цели и тогава се превръща в едно от най-омайващите средства на изкушението. Използвана правилно, тя е скъпоценен дар от Бога, предназначен да въздига мислите към високи и благородни теми, както и да вдъхновява и възвишава душата.

Силата на песента

Както Израилевите чада в пустинята се насърчаваха по пътя си със свещени песни и музика, така Бог подканва днес своите чада да внасят радост в живота си по пътя на своето странстване. Малко от средствата за запечатване на Божиите слова в паметта действат по-ефективно от повтарянето им в песен. Такава песен притежава удивителната сила да смекчава груби и необлагородени естества; да съживява мисълта и да поражда съчувствие, да поощрява към хармония в действията и да прогонва мрачното настроение и лошите предчувствия, които унищожават куража и отслабват старанието.

Възпитателно средство
Песента е едно от най-сигурните средства за отпечатване на духовната истина в сърцето. Колко често тежко потиснатата и готова да се отчае душа си спомня някои Божии думи – отдавна забравена песен, пята в детството – и изкушенията изгубват силата си, животът придобива нов смисъл, нова цел, кураж и радост се предават и на други души.
Никога не бива да забравяме стойността на песента като възпитателно средство. Ако в един дом се пеят сладки и чисти песни, там ще се изговарят по-малко упреци, а повече думи на кураж, надежда и радост. Нека има пеене и в училището и учениците ще бъдат привлечени по-близо до Бога, по-близо до своите учители и по-близо един към друг.
Като част от религиозната служба пеенето е толкова акт на поклонение, колкото е и молитвата. Наистина много песни са молитви. Ако бъде възпитано така да разбира духовните песни, детето ще обръща по-голямо внимание на думите, които пее, и ще бъде по-чувствително към силата им.

Ангелската песен

Когато нашият Изкупител ни води към прага на безкрайното, осияно от славата на Бога, ние можем да доловим хвалебните и благодарствени звуци от песните на небесния хор около престола; и когато ехото от ангелските песни прозвучи в нашите земни домове, сърцата ще се почувстват приближени още повече до небесните певци. Близкото общуване с небето започва още тук, на земята. Точно тук ние научаваме основния тон на неговите хвалебни песни.