Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ползата от музиката – 93 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ползата от музиката – 93 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Хвалебната мелодия, това е небесна атмосфера. Също музика и песен има и когато небето се допира до земята – “благодарение и глас на пеене”.
Над новосътворената земя, такава, каквато бе направена – красива и неопетнена, под одобрителната усмивка на Бога, “утринните звезди пееха заедно и всички синове Божии възклицаваха от радост”. Така и човешките сърца, когато са в унисон с небето, откликват на Божията доброта с хвалебни мелодии. Много от събитията на човешката история са свързани с песен.

Музиката е скъпоценен дар
Историята на библейските песни е пълна с внушения по отношение на употребата и ползата от музиката и песните. Често пъти музиката се изопачава, за да служи на зли цели, и така става едно от най-замайващите средства за изкушение. Но правилно употребена, тя е скъпоценен дар от Бога, предназначен да издига мислите към високи и благородни теми, да вдъхновява и извисява душата.
Както чадата на Израил, пътувайки през пустинята, правеха пътя си по-радостен и весел чрез музиката на свещената песен, така и днес Господ заръчва на чадата Си да развеселяват своя преселнически живот. Малко са по-сполучливите средства да се задържат думите Му в съзнанието от повтарянето на тези песни. И такива песни имат удивителна сила. Те имат силата да покорява груби и некултивирани натури; силата да съживяват мисълта и да пробуждат съчувствието, да създават хармония в действията и да прогонват мрака и предчувствията, които обезкуражават и обезславят човек.
Музиката е едно от най-ефикасните средства за запечатване в сърцето на духовната истина. Колко често за зле притиснатата и готова да се отчае душа споменът за някоя Божия дума, съдържаща се в отдавна забравена песен от детските години, обезсилва изкушенията, животът придобива нов смисъл и нова цел и така получените кураж и радост се придават и на други души!
Никога не трябва да се омаловажава стойността на песента като възпитателно средство. Нека в дома се чува пеене, пеене на сладки и чисти песни, и ще има по-малко укорителни думи и повече окуражителни слова, надежда и радост. Нека се пее в училищата, и учениците ще бъдат привлечени по-близо до Бога, до техните учители и един към друг.
Като част от религиозната служба пеенето е дотолкова акт на богослужение, колкото и молитвата. И наистина много песни са молитви. Ако бъде научено да съзнава това, детето ще мисли повече за значението на думите, които пее, и ще бъде по-податливо на тяхната сила.
Когато нашият Изкупител ни води към прага на безпределното, осияно от Божията слава, можем да доловим темите на хвала и благодарност, идващи от песните на небесния хор около престола. И когато ехото от ангелската песен пробуди нашите земни домове, сърцата ни ще бъдат привлечени по-близо до небесните певци. Общуването с небето започва на земята. Тук научаваме основната мелодия на небесните хвалебни песни (“Възпитание”, стр. 261-268).