Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

По-висшия курс – 64 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Защото от древността не се е чуло, до уши не е стигало, око не е видяло друг бог освен Тебе да е извършил такива дела за ония, които Го чакат”.
Училището на бъдещия свят

“Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им”.

Неговото местонахождение

Небето е училище; неговата област на изучаване – вселената; неговият учител – Безпределният. Клон от това училище бе основан в рая; и щом се изпълни изкупителният план, образованието в Едемското училище ще започне пак.
“Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят” (1 Кор. 2:9). Само чрез Неговото слово човек може да придобие познание за тези неща. Но дори и тези усилия ще ни дадат само едно частично откровение.
Ето как пророкът от Патмос описва местоположението на бъдещото училище:

“Нова земя”

“И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха… Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си” (Откр. 21:1, 2). “И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, да го осветяват, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето” (Откр. 21:23).
Между основаното в началото в Едем училище и училището на бъдещето лежи цялото времетраене на земната история – историята на човешките престъпления и страдания, на Божествената жертва и на победата над смъртта и греха.

Условия

Не всички условия на първото едемско училище ще се намират и в училището на бъдещето. Там няма да има дърво за познаване на доброто и злото, предлагащо възможности за изкушение. Няма да има никакъв изкусител, нито възможност за съгрешаване. Всеки характер ще е издържал изпита на злото, и няма да бъде чувствителен към неговата сила.
“На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е всред Божия рай” (Откр. 2:7). Поставянето дървото на живота в Едем бе условно и накрая бе оттеглено. Но дарбите на бъдещия живот са абсолютни и вечни.
Пророкът вижда “река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето… И от двете страни на реката имаше дърво на живот…” “…и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина” (Откр. 22:1, 2, 21:4).

“…всички ще бъдат праведни”

“Твоите люде всички ще бъдат праведни;
Земята ще им бъде вечно наследство;
Те са клонче, което Аз съм посадил,
дело на Моите ръце, за да се прославям”
(Исая 60:21).

Учители

Възвърнат отново в присъствието на Бога, човекът пак ще бъде поучаван от Бога, както и в началото: “…Людете Ми ще познаят Моето име; затова ще познаят в оня ден, че Аз съм, Който говоря: ето, Аз” (Исая 52:6).
“Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях” (Откр. 21:3).

“При живи източници”

“Това са ония, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм… Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече; нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им” (Откр. 7:14-17).
“Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат” (1 Кор. 13:12).
“Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им” (откр. 22:4).

Природата

Там, когато бъде премахната завесата, пречеща ни да виждаме ясно, и очите ни съгледат онзи красив свят, в който сега само надзъртаме през микроскопа; когато погледнем славата на небесата, изследвана сега отдалеч с помощта на телескопа; когато бъде премахната разрухата на греха и цялата земя се яви “в красотата на Господа, нашия Бог”, какво широко поле за изучаване ще се открие пред нас! Там ученият ще може да чете доклада за сътворението и не ще забелязва нищо, напомнящо за закона на злото. Ще може да слуша музиката на природните гласове, без да долавя нито звук на плач, нито нотка на скръб. Във всички сътворени неща ще открива само един почерк – цялата вселена разгласяваща Божието име – и никаква следа от злото не ще се намира нито на земята, нито в морето, нито в небето.
Там ще се живее райски, живот в градини и поля. “Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там… Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си” (Исая 65:21, 22).

Възвръщане владичеството

Там не ще има нищо, което да поврежда, нито да погубва в цялата Ми света планина, казва Господ” (Исая 65:25). Там на човека ще се възвърне първоначалното му владичество и по-нисшите творения ще признават неговата власт; свирепите ще станат кротки и страхливите – доверчиви.
Историята
На учащия се там ще се открие една всеобхватна и неизразимо богата история. Божието слово тук на земята му дава възможност да се запознае с обширното поле на историята и да добие някои сведения за принципите, управляващи хода на човешките събития; но кръгозорът му е ограничен и помрачен и знанията му са непълни. Едва застанал в светлината на вечността, той ще стане способен да вижда всичко ясно.

Великата борба

Тогава пред него ще се разкрие ходът на великата борба, която води началото си преди да започнат вековете и ще свърши само когато времето спре. Историята за произхода на греха; на съдбоносната лъжа с нейното криволичещо действие; за истината, която, неотстъпвайки от пътя си, е посрещала и побеждавала заблудата – всичко това ще се изясни. Завесата, спусната между видимия и невидимия свят, ще бъде отдръпната, и ще се разкрият чудни неща.
Едва когато видим Божиите провидения в светлината на вечността, ще разберем какво дължим на грижите и намесата на Неговите ангели. Небесните същества взимат дейно участие в делата на хората. Често те са се явявали в блестящо като светкавица облекло; друг път в човешки образ, облечени в пътнишко облекло. Гостували са в човешки домове; действали са като водачи на замръкнали и закъснели пътници. Осуетявали са лошите намерения на погубителя и са отклонявали удара на противника.