Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗКЛАЩАНЕТО НА НЕБЕСНИТЕ СИЛИ – 31 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

РАЗКЛАЩАНЕТО НА НЕБЕСНИТЕ СИЛИ
На 16 декември 1848 г. Господ ми даде видение за разклащането на небесните сили. Видях, че в записаните от Матей, Марк и Лука знамения, когато Господ е казал „небе“, е имал предвид небе, а когато е казал „земя“, е имал предвид земя. Небесните сили са Слънцето, Луната и звездите. Те владеят в небето. Земните сили владеят на земята. Небесните сили ще бъдат разклатени от Божия глас. Тогава Слънцето, Луната и звездите ще се преместят. Няма да изчезнат, но ще бъдат разклатени от Божия глас.
Появиха се тъмни, гъсти облаци и се сблъскваха един с друг. Атмосферата се отдели и се сви и можехме да погледнем през откритото пространство в Орион, откъдето идваше Божият глас. Светият град ще слезе през това отворено пространство. Видях, че земните сили се разклащат и събития следват едно подир друго. Войни и военни слухове, меч, глад и епидемии първи нарушават равновесието на земните сили. След това Божият глас ще разклати Слънцето, Луната и звездите, а също и Земята. Видях, че раздвижването на силите в Европа не е, както учат някои, раздвижването на небесните сили, но е раздвижването на разгневените народи.

ПОДГОТОВКА ЗА КРАЯ
На 14 март 1851 г. видях красотата и прелестта на Исус. Когато гледах Неговата слава, и през ум не ми минаваше, че някога мога да бъда отделена от присъствието Му. Видях светлина да излиза от славата, която обгръщаше Отца. Когато тя наближи до мен, тялото ми затрепери и се разклати като лист. Помислих си, че ако се приближи, ще ме порази и бих престанала да живея, но светлината ме отмина. Тогава почувствах колко велик и страшен е Бог, с Когото си имаме работа. Видях колко слаби представи имат някои за светостта на Бога и колко често изговарят напразно Неговото свято и почетно име, без да осъзнават, че Този, за Когото говорят, е Бог – великият и страшен Бог. По време на молитвите си много хора употребяват невнимателни и непочтителни изрази, които наскърбяват нежния Дух на Господа и стават пречка молбите им да бъдат приети в небето.
Видях също, че мнозина не знаят какви трябва да бъдат, за да живеят пред лицето на Господа през времето на скръбта без Първосвещеник в светилището. Хората, които ще приемат печата на живия Бог и ще бъдат защитени във времето на скръбта, трябва да отразяват изцяло образа на Исус.
Видях, че мнозина пренебрегват подготовката, която е толкова необходима, и очакват времето на освежението и Късния дъжд да ги подготви да устоят в Деня на Господа и да живеят пред Неговото лице. О, колко много хора без закрила видях по времето на скръбта! Те бяха пренебрегнали нужната подготовка. Затова не можеха да получат освежението, необходимо на всички, за да бъдат годни да живеят пред лицето на святия Бог. Хора, които отказват да бъдат „окастрени“ чрез пророческите писания и не успеят да очистят душите си, покорявайки се на цялата истина, които са готови да си повярват, че състоянието им е далеч по-добро, отколкото е всъщност, ще се събудят по време на язвите и ще видят, че е трябвало да бъдат „окастрени“ и „очукани“, за да са готови за сградата. Но тогава ще бъде късно за това, няма да има и никакъв Посредник, Който да пледира за тях пред Отца. Преди да настъпи времето на скръбта, ще се е разнесла тържествената декларация: „Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят“ (Откровение 22:11).
Видях, че никой не може да участва в освежението, ако не победи всяка низост и грях у себе си, всяка гордост, себелюбие, любов към света и всяка неправа дума и дело. Затова трябва да бъдем привлечени все по-близо и по-близо до Господа и сериозно да търсим онази подготовка, която ще ни даде възможност да устоим в битката на Деня Господен. Нека всички помнят, че Бог е свят и че никакви други, освен святи същества, не могат да живеят в Неговото присъствие.