Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Стойността на изучаването на Библията – 79 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Стойността на изучаването на Библията – 79 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изучаването на Библията превъзхожда всяко друго изучаване що се отнася до засилване на интелекта. Какви широки полета за изследване могат да намерят младите в Божието слово! Умът може да се задълбочава все повече и повече в изследване, укрепвайки с всяко усилие за разбиране на истината; и все ще остава една безкрайност.
Изповядващите, че обичат Бога и почитат светите неща, а в същото време позволяват на ума им да се снишава до повърхностното и нереалното, стъпват на сатанинска почва и вършат делото на Лукавия. Ако младежите изучаваха славните дела на Бога, разкрити в природата, и Неговото величие и сила, разкрити в Словото Му, способностите им биха се съживили и извисявали. Ще получат сила, нямаща нищо общо с високомерието. Чрез размишляване върху чудесата на Божествената сила умът ще научи най-трудния, но най-полезен от всичките уроци – че ако не бъде свързана с Безпределния и не бъде осветена от Христовата благодат, човешката мъдрост е глупост.

Посредническата служба на Христос
Делото, което милият Божи Син предприе – да свърже сътворените с Несътворения, смъртните и ограничените с Безпределния – собствената си Божествена личност, е тема, върху която си заслужава да мислим цял живот. Това дело на Христос трябваше да потвърди и осигури невинността и верността на съществата от другите светове, както и да спаси загубените и загиващите в този свят. Спасителят отвори път за връщане на непослушните към верността им спрямо Бога, като чрез същия акт постави защитно средство около онези, които вече бяха чисти, за да не се опетнят.
Докато се радваме, че има светове, които никога не са падали в грях, тези светове отдават хвала, почит и слава на Исус Христос за изкупителния план да спаси грешните синове на Адам, както и да ги затвърди и укрепи в тяхната чистота. Ръката, избавила човешкото семейство от гибелта, която Сатана е подготвил за човечеството чрез своите изкушения, е ръката, запазила жителите на другите планети от падане в грях. Всеки свят из обширната, огромна вселена ангажира грижата и подкрепата на Отца и Сина; а тази грижа се проявява постоянно и към падналото човечество. Христос ходатайства за човека, а чрез Неговата ходатайствена служба се запазва и редът в невидимите светове. Не са ли тези теми достатъчно велики и важни да заангажират всецяло мислите ни и да предизвикат благодарност и обожание към Бога?

Интелектуално развитие
Отваряйте Библията пред нашите младежи, привличайте вниманието им към скритите в нея съкровища, учете ги да търсят диамантите на истината и те ще придобият такава интелектуална сила, каквато изучаването на всичко, от философията не може да им придаде. Великите теми на Библията, възвишената простота на нейните боговдъхновени слова, висшите теми, които представя тя на ума, силната и ясна светлина, излъчваща се от Божия престол и осветляваща нашето разбиране, ще развие силите на ума до степен, която едва ли може да бъде разбрана, а да не говорим, че никога няма да бъде напълно обяснена.
Библията представя безкрайно поле за въображението, толкова по-възвишено и по-облагородяващо по характер от повърхностните творения на неосветения интелект, колкото небето е по-високо от земята. Боговдъхновената история на човечеството е достъпна за всеки човек. Всички могат да започнат да изследват. Могат да се запознаят с първите ни родители, когато са се намирали в рая в свята невинност, наслаждавайки се на близостта с Бога и с безгрешните ангели. Могат да проследят навлизането на греха и резултатите от него върху човешкия род, и да вървят по-нататък стъпка по стъпка по следите на свещената история, докладваща за непослушанието и непокаяността на човека и справедливата отплата за греха.

Най-висшата култура
Читателят може да води разговор с патриарсите и пророците; може да се движи сред най-въодушевяващите сцени; може да гледа, как Христос, Който бе Монархът на небето, равен с Бога, слезе долу при хората и осъществи изкупителния план, разкъсвайки веригите, с които Сатана бе свързал човека, и освобождавайки го, давайки му възможност да си възвърне отново своето богоподобно мъжество. Христос, който прие човешко естество и го запази в продължение на тридесет години, а след това отдаде душата си като принос за грях, за да не бъде човекът оставен да загине – е тема, достойна за най-дълбок размисъл и най-съсредоточено изучаване.
Когато човек схване изумителните истини на откровението, тогава никога вече не ще се задоволи да използва силите си за лекомислени теми; ще се с отвращава от безполезна литература и празни забавления, които деморализират младежите днес. Младежите, които общуват с поетите и мъдреците на Библията и чиито души са трогнати от славните дела на героите на славата, ще излизат от тези богати полета на мисълта далеч по-чисти по сърце и по-възвишени по ум отколкото ако бяха изучавали най-прочутите светски автори или бяха съзерцавали и се възхищавали от подвизите на фараоните, иродовците и цезарите на света.
Повечето от силите на младите хора спят, тъй като младите не правят страха от Господа начало на мъдростта. Господ даде на Даниил мъдрост и знание, защото Даниил той не искаше да се влияе от каквато и да било друга сила, която би попречила на неговите религиозни принципи. Причината, поради която умните, стабилните и устойчивите, наистина ценните хора са толкова малко, че те искат да постигнат величие, без да са свързани с небето. Човешките чада не се боят от Бога, не Го обичат и не Го почитат. Религията не се изживява така, както се изповядва. Господ може да направи само малко за човека, защото той се превъзнася така лесно, толкова е готов да си придаде важност. Бог желае да разширяваме способностите си и да се възползваме от всяка привилегия, за да развиваме, култивираме, обогатяваме и засилваме нашия ум. Човекът бе роден за един по-висш, по-благороден живот от този, който води. Периодът на нашето земно, смъртно съществуване е подготовка за живота, който по трайност ще се измерва с Божия живот.

Библията – най-великият учител
Какви теми за ума са представени в свещеното Писание! Къде другаде можем да намерим по-висши от тях за размишление? Къде другаде те са толкова интересни? В какво съотношение е сравнението по възвишеност, необхватност и тайнственост на всички изследвания на човешката наука с науката на Библията? Къде има нещо така да засилва интелекта и да води към дълбоки и сериозни размисли?
Ако я оставим да говори, Библията ще ни научи на онова, което нищо друго не може да ни научи. Но уви! Хората се занимават с всичко друго, освен с Божието слово. Безполезна литература, измислени истории жадно се поглъщат, а Библията с всичките й съкровища от свещени истини лежи занемарена по масите ни. Ако четенето на Свещеното слово стане правило в живота, то ще пречиства, възвишава и освещава. То е Божият глас към човека. Ще му обърнем ли внимание?
“Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите.” Ангелите стоят до изследващия Писанията, за да привлекат и осветлят ума му. Христовата заповед и днес идва до нас със същата сила, както бе дадена на първите ученици преди деветнадесет века: “Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мене” (“Ривю енд Хералд”, 18 януари 1881 г.).