Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съботата – 51 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“…и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз Господ съм ваш Бог”.

Съботата като знак

Стойността на Съботата като средство за възпитание е неоценима. Каквото и да изисква Бог от нас, Той ни го връща обратно, обогатено и преобразено от Неговата слава. Изискваният от Израил десятък служеше, за да се запази между човеците, в своята славна красота, образецът на Неговия храм в небето, знакът на Неговото присъствие на земята. Така и онази част от нашето време, която Той изисква да се посвещава Нему, ни се връща обратно с Неговото име и печат. Тази част от времето ни е “знак, казва Той, между Мене и вас…, за да знаете, че Аз съм Господ…”; “защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети” (Изх. 31:13, 20:11). Съботата е знак на творческа и изкупителна сила; посочва Бога като източник на живота и знанието; напомня за първоначалната слава на човека и по този начин свидетелства за Божието намерение да ни пресъздаде в Неговия образ.

Семеен ден

И съботата, и семейството бяха установени в Едем, и в Божия план са свързани. В този ден ние имаме по-голяма възможност от всеки друг ден да водим едемски живот. Според Своя план Бог желае членовете на семейството да бъдат обединени в работата и учението, в богослужението и в развлеченията; бащата да е свещеник на семейството, а той и майката – учители и другари на децата си. Но последствията на греха промениха условията на живота и пречат до голяма степен на тази свързаност. Често пъти на бащата едва ли се удава случай да види лицата на децата си през седмицата. Той е почти напълно лишен от възможността да дружи с тях и да ги поучава. Но Божията любов поставя граница на изискванията на труда. Бог слага милостивата Си ръка над Съботата. Господният ден дава на семейството случай да общува с Него, с природата и един с друг.

Съботата и природата

Тъй като Съботата е възпоменание на творческата сила на Бога, то тя е и денят, в който повече от всякога и повече от всеки друг път трябва да се запознаваме с Бога чрез Неговите дела. В умовете на децата самата мисъл за Съботата трябва да е свързана с красотата на природните неща. Щастливо е семейството, което, отивайки на богослужение в Събота, както Исус и учениците Му отиваха в синагогата, минава през поля или гора, край брегове на езеро или река. Щастливи са родителите, които имат възможност да поучават децата си на Божието написано слово с помощта на илюстрации от книгата на природата; които могат да се събират под зелени дървета, на пресен и чист въздух, за да изучават Божието слово и да пеят хвалебни песни на небесния Баща.
Такова общуване привързва децата към родителите, а с това и към Бога, с връзки, които никога не могат да се скъсат.

Изучаване на Библията

Възможностите, които Съботата предлага като средство за умствено обучение, са неоценими. Нека съботноучилищният урок не се учи, като се хвърли бърз поглед върху текста в Събота сутрин, а изучаването за следващата седмица да започва от Събота следобед и всеки ден да се илюстрира на практика. По този начин урокът ще се запечата в паметта, съкровище, което никога няма да бъде загубено.
Когато слушат проповедта, родителите и децата да отбелязват цитираните стихове, а по възможност и някои от по-ценните мисли, за да си ги повтарят вкъщи. Това ще облекчи децата от досадата, с която тъй често слушат проповедите, и ще развие в тях навика да внимават и свързват мислите си.

“Голяма награда”

Размишляването върху тези теми ще има голяма полза за ученика, тъй като пред него ще се открият съкровища, за които никога не е дори и сънувал. Той ще изпита в живота си действителността на описаната в следните стихове опитност:
“Като намерих Твоите думи, изядох ги и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето…”
“И ще размишлявам за повеленията Ти”.
“Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато… Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; в опазването им има голяма награда” (Еремия 15:16; Пс. 119:48, 19:10, 11).