Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тайните на Библията – 35 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

Никой ограничен човешки ум не може напълно да схване характера или делата на Безконечния. Ние не можем да намерим Бога чрез изследване. Това свято Същество трябва да остане обвито в тайна, както за най-силните и високообразовани, така и за най-слабите и невежите умове. Но въпреки че “облак и мрак са около Него, правда и съд са основа на престола Му” (Пс. 97:2), ние все пак можем да схванем част от Неговото отношение към нас – безгранична милост, съчетана с безпределна мощ. Разбираме от Неговите намерения дотолкова, доколкото сме в състояние да схванем. Извън това ние можем спокойно да се уповаваме на Ръката, Която е мощна, на сърцето, което е пълно с любов.

Основания за вярване

Божието слово, както характерът на неговия Автор, представя тайни, които никога не могат да бъдат схванати напълно от ограничени същества. Но в Писанията Бог е дал достатъчно доказателства за техния Божествен авторитет. Неговото собствено съществуване, Неговият характер, истинността на неговите думи, са установени чрез свидетелства, които говорят на нашия разум и тези свидетелства са изобилни. Вярно е, че Той не е премахнал възможността за съмнение; вярата трябва да почива върху доказателство, а не върху демонстрация изяви; онези, които искат да се съмняват, имат случай за това; но желаещите да се запознаят с истината, ще намерят достатъчно основания, за да вярват.
Ние нямаме никаква причина да се съмняваме в Божието слово поради това, че не можем да разберем тайните на Неговото провидение. В природния свят сме постоянно заобиколени от чудеса, които не са ни понятни. Трябва ли тогава да се учудваме на тайните в духовния свят, в които не можем да проникнем? Трудността лежи изключително в слабостта и ограничеността на човешкия ум.

Тайните – доказателства за Божественост

Тайните на Библията не само не са аргументи против нея, но напротив, те са едни от най-силните доказателства за нейната боговдъхновеност. Ако тя съдържаше само онова описание за Бога, което ние можем да разбираме; ако Неговото величие и грандиозност можеха да се схванат от ограничените човешки умове, то тогава Библията не би съдържала, както е в действителност, онези непогрешими доказателства, които говорят за нейния Божествен произход. Величието на темите й трябва да ни вдъхват вяра в нея, като Слово Божие.

Простота и приспособяване

Библията разкрива истината с такава простота и така е приспособена към нуждите и копнежите на човешкото сърце, че е удивявала и пленявала и най-високообразовани умове, а на скромните и необразованите е показвала ясно пътя на живота. “Пътниците, – даже и глупавите – няма да се заблуждават по него” (Исая 35:8). Нито едно дете дори не трябва да сгреши посоката. Никой треперещ търсач не трябва да се заблуди в пътя към чистата и свята светлина. Въпреки това най-просто изложените истини засягат възвишени теми, простиращи се безкрайно по-далеч от всяка възможност да бъдат схванати от човешкия ум – тайни, които са покритието на Неговата слава, които побеждават изследователския човешки ум и в същото време вдъхновяват искрения търсач на истината с почтителност и вяра. Колкото повече изследваме Библията, толкова повече се убеждаваме, че тя е Слово на живия Бог, а човешкият разум се прекланя пред величието на Божественото откровение.

Граници на схващането

Бог желае истините на Неговото Слово да се разкриват постоянно пред искрено търсещите истината. Докато “скритото принадлежи на Господа нашия Бог, откритото принадлежи на нас и на чадата ни” (Вт. 29:29). Идеята, че отделни части на Библията не могат да бъдат разбрани, е подвело мнозина да пренебрегнат някои от нейните най-важни истини. Трябва да се опрем на факта, а и често да повтаряме, че чрез тайните в Библията Бог не се стреми да скрие истината, но нашата собствена слабост или невежество ни правят неспособни да схванем или усвоим истината. Ограничеността не е в Неговия замисъл, но в нашата неспособност. От същите пасажи в Библията, които често отминаваме като неразбираеми, Бог желае да извлечем онова, което сме способни да разберем или възприемем. “Всичкото писание е боговдъхновено… за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело” (2 Тимотей 3:16, 17).

Неизчерпаеми богатства

Невъзможно е за който и да било човешки ум да изчерпи смисъла дори само на една истина или обещание от Библията. Един схваща славата от една гледна точка, друг – от друга; и все пак можем да различим само отделни проблясъци. Пълната светлина е извън нашето виждане.
Когато размишляваме върху великите теми в Божието Слово, ние поглеждаме в един извор, който се разширява и става все по-дълбок под нашия взор. Неговата широчина и дълбочина надминават всяко наше знание. Като се взираме в него, нашето виждане се разширява и пред нас се открива безкрайно, безбрежно море.
Такова изучаване на Библията придава съживителна сила. Умът и сърцето придобиват нова мощ, нов живот.

Изпитани чрез опитност

Това преживяване е най-висшето доказателство за Божественото авторство на Библията. Ние приемаме Божието слово като храна за душата чрез същото доказателство, чрез което приемаме хляба като храна за тялото. Хлябът снабдява нуждите на нашето естество. От опит знаем, че той произвежда кръв, кости и мозък. Приложете същия опит и спрямо Библията: когато нейните принципи са станали действително елементи на характера, какви са резултатите? Какви промени са станали в живота? – “Старото премина; ето, всичко стана ново” (2 Кор. 5:17). Чрез скритата в Библията сила мъже и жени са скъсвали веригите на дългогодишни, греховни навици. Отхвърляли са себелюбието. Долни хора са ставали почтителни, пияници – трезви, и развратни – чисти. Души, носели образа на Сатана, са се преобразявали в подобие на Бога. Тази промяна сама по себе си е чудо на чудесата. Изработена от Словото, тя е една от най-големите тайни на света. Не можем да я разберем; можем само да вярваме, както е заявено чрез Писанието: тя е “Христос между вас, надеждата на славата” (Кол. 1:27).
Познаването на тази тайна ни дава ключа за разкриване на всяка друга тайна. То открива пред душата съкровищата на вселената, възможностите за безкрайно развитие.

Залог за вечно растене

Това развитие се постига, като пред нас постоянно се разкрива характерът на Бога – славата и тайната на писаното Слово. Ако би било възможно за нас да стигнем до пълно разбиране на Бога и Неговото Слово, ние не бихме могли да откриваме нови истини, да придобиваме по-големи познания, както и да се развиваме по-нататък. Тогава Бог би престанал да бъде върховна сила, а и човекът би престанал да напредва. Благодарност да бъде на Бога, че не е така. Тъй като Той е безкраен и в Него се крият всички съкровища на мъдростта, ние ще можем да изследваме и да се учим през цялата вечност, и все пак никога не ще можем да изчерпим богатствата на Неговата мъдрост, доброта или на Неговата сила.