Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Той възкръсна! – 81 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Той възкръсна! – 81

Тази глава е основана на Матей 28:2-4,11-15.

Той възкръсна!

Нощта на първия ден от седмицата бе преминала бавно. Настъпил бе
най-тъмният час, тъкмо преди пукването на зората. Христос бе все още
затворник в тесния си гроб. Големият камък бе на мястото си. Римският
печат бе здрав, римските войници продължаваха да стоят на пост. Там
имаше и невидими наблюдатели. Много зли ангели бяха събрани около
мястото. Ако бе възможно, князът на мрака със своята отстъпила армия би
запазил гроба, в който лежеше Божият Син, запечатан завинаги. Но той бе
заобиколен от небесна армия. Ангели, които превъзхождаха по сила
сатанинското войнство, пазеха гроба и чакаха да приветстват Княза на
живота.
„А ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето.”
Снабден с пълното Божие въоръжение, този ангел напусна небесните
дворове. Светлите лъчи на Божията слава осветляваха пътя пред него.
„Изгледът му беше като блескавица и облеклото му – бяло като сняг; и в
страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.” Къде е
сега силата на вашата стража, свещеници и управници? Храбрите войници,
които никога не се бяха плашили от човешка сила, сега са като пленници,
взети без меч и копие. Лицето, което виждат пред себе си, не е лице на
смъртен воин. Това е лицето на най-силния от Божията армия. Този
пратеник е ангелът, заемащ поста, от който Сатана отпадна. Това е същият
ангел, който провъзгласи Христовото раждане над Витлеемските хълмове.
Земята трепери при неговото приближаване, войнствата на тъмнината бягат
и когато той търкулва камъка настрани, небето сякаш слиза на земята.
Войниците го видяха да отстранява камъка като нищожно камъче и го чуха
да извиква: „Сине Божий, излез; Твоят Отец Те вика!” Те видяха Исус да
излиза и Го чуха да заявява над отворения гроб: „Аз съм Възкресението и
Животът!” Когато Той излезе от гроба величествен и славен, ангелското
войнство се поклони пред Изкупителя с дълбоко преклонение и обожание и
Го приветства с хвалебни песни.
Земетресение бе отбелязало мига, в който Христос отдаде живота Си, и
друго земетресение засвидетелства момента, когато Той триумфално го прие
отново. Този, Който бе победил смъртта и гроба, излезе от него с
походката на победител сред люлеенето на земята, блясъка на светкавиците
и бученето на гръмотевиците. Когато дойде на земята за втори път, Той ще
разтърси „не само земята, но и небето” . „Земята ще полита като някой
пиян и ще се люлее насам-натам като колиба.” „И небето ще се свие като
свитък.” „Стихиите нажежени ще се стопят и земята, и каквото се е
вършило по нея ще изгорят.” Но „Господ ще бъде прибежище на людете си и
крепостта на израилтяните” (Евр.;12:26 24:20 34:4 2Петрово; 3:10 Йоил;
3:16 Евр. 12:26; Исая 24:20, 34:4; 2Петрово 3:10; Йоил 3:16).
При смъртта на Исус учениците бяха наблюдавали как земята се обвива в
мрак посред бял ден, но при възкресението Му видяха как блясъкът на
ангелите огря нощта и чуха небесните жители да пеят с голяма радост и с
тържество: „Ти победи смъртта и силите на мрака! Ти погълна смъртта с
победа!”
Христос излезе от гроба прославен и римската стража Го видя. Очите
им бяха приковани върху лицето на Този, Когото неотдавна бяха
подигравали и осмивали. В това славно същество те съзряха подсъдимия,
Когото бяха видели в съдебната зала. Същия, за Когото бяха изплели
корона от тръни. Този, Който стоеше, без да се съпротивлява пред Пилат
или Ирод, когато тялото Му бе шибано от жестокия бич. Това бе Този,
Който бе прикован на кръста, на Когото свещениците и управниците клатеха
глави, изпълнени със злорадство и казваха: „Други е избавил, а пък Себе
Си не може да избави!” (27:42 Матей 27:42). Същият, Който бе положен в
новата гробница на Йосиф. Сега небесен указ бе освободил пленника.
Планини да имаше натрупани над гроба Му, не биха Му попречили да излезе.
При вида на ангелите и на прославения Спасител римската стража се
разтрепери и войниците станаха като мъртви. Когато небесното шествие се
изгуби от погледа им, те се изправиха и колкото можеха да ги държат
разтреперените им крака, затичаха към входа на градината. Залитащи като
пияни, забързаха към града и когото срещнеха, разказваха му удивителните
новини. Запътили се бяха към Пилат, но докладът им бе предаден на
еврейските власти. Главните свещеници и управниците изпратиха вест да
бъдат доведени най-напред при тях. Странна гледка представляваха тези
войници. Уплашени и с безцветни лица, те предадоха своето свидетелство
за възкресението Христово. Войниците разказаха всичко точно така, както
го бяха видели. Нямаха време да измислят нещо друго, затова казаха
самата истина. С мъка изрекоха думите: „Божият Син е бил разпнатият,
защото чухме един ангел да Го назовава Небесно Величество, Цар на
славата!”
Лицата на свещениците пребледняха като на мъртъвци. Каяфа се опита да
говори. Устните му се раздвижиха, но не можаха да произнесат нито звук.
Войниците тъкмо щяха да напуснат заседателната зала, когато един глас ги
спря. Каяфа бе възвърнал гласа си. „Чакайте, чакайте – каза той. – Не
казвайте никому какво сте видели!”
След това на войниците бе даден лъжлив доклад. „Кажете – казаха
свещениците, – че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха,
когато ние спяхме.” С това свещениците прекаляваха. Как можеха
войниците да кажат, че учениците са откраднали тялото, докато те са
спели? Ако са спели, как можеха да знаят какво е станало? И ако
учениците действително се бяха провинили в открадване на Христовото
тяло, не щяха ли свещениците да са първите, които да ги осъдят? Или пък,
ако стражите са спали пред гробницата, нима свещениците нямаше първи да
ги обвинят пред Пилат?
Войниците се ужасиха от мисълта да обвинят себе си, че са заспали на
поста си. Това бе нарушение, което се наказваше със смърт. Трябваше ли
да представят лъжлив доклад, за да измамят народа, а да поставят
собствения си живот в опасност? Не бяха ли пазили будни и с такова
усърдие? Как биха могли да издържат разпита, дори и срещу пари, ако бяха
излъгали?
За да смълчат показанията, от които се страхуваха, свещениците
обещаха на войниците да осигурят безопасност за живота им, като ги
увериха, че и Пилат не би искал да се пръсне такъв слух между народа.
Така римските войници предадоха честта си на евреите за пари. Те се
явиха пред свещениците, обременени с известието за една странна истина,
а си отидоха натоварени с пари и с лъжлив доклад, съставен от
свещениците.
Междувременно до Пилат бе достигнала вече новината за възкресението
Христово. Макар че той бе отговорен за предаването на Христос на смърт,
бе останал сравнително равнодушен. Въпреки че бе осъдил Спасителя против
волята си и с чувство на съжаление, Пилат не бе преживял истинско
угризение на съвестта, както сега. Силно уплашен,той се затвори в дома
си и не искаше да вижда никого. Но свещениците му се натрапиха,
разказаха му историята, която бяха измислили и настояха да не обръща
внимание на неизпълнения дълг на стражата. Преди да склони на това тяхно
предложение, той сам разпита стражата насаме. Войниците, страхувайки се
за живота си, не успяха да скрият нищо и Пилат получи от тях точен
доклад за всичко, което се бе случило. Той не се занима повече с този
въпрос, но оттогава насетне нямаше вече душевно спокойствие.
Когато Исус бе положен в гроба, Сатана тържествуваше. Той се
осмеляваше да се надява, че Спасителят няма да поднови живота Си.
Осмеляваше се да предявява права за тялото на Господа и постави своя
стража около гроба, стремейки се да задържи Христос завинаги като
затворник. Разяри се страшно, когато видя ангелите си да бягат от
приближаването на небесния вестител. Когато Христос излезе победоносно
от гроба, той се увери, че царството му ще има край и че накрая и той ще
трябва да умре.
С предаването на Христос на смърт свещениците се предоставиха като
оръдия на Сатана. Сега те бяха изцяло в неговата власт. Бяха се омотали
в капан, от който не виждаха как могат да избягат, освен да продължават
да воюват срещу Христос. Като чуха доклада за Неговото възкресение, те
се уплашиха от гнева на народа. Почувстваха, че и собственият им живот
се излага на опасност. Затова единствената им надежда бе да докажат, че
Христос е бил измамник, като отричат, че е възкръснал. Подкупиха
войниците и си осигуриха мълчанието на Пилат. Разпространиха широко
своите лъжливи доклади. Но имаше свидетели, които не можеха да накарат
да мълчат. Много хора бяха чули доказателството на войниците за
възкресението на Христос. А и някои от мъртвите, които излязоха от
гробовете си заедно с Него, се явиха на мнозина и заявиха, че Той е
възкръснал. На свещениците се съобщи, че някои са видели тези
възкръснали и са чули тяхното свидетелство. Затова свещениците и
управниците бяха в постоянен страх да не би, както си вървят из улиците
или като са усамотени в домовете си, да се срещнат лице в лице с
Христос. Почувстваха, че за тях няма безопасно място. Резета и лостове
бяха слаба закрила срещу Божия Син. Ден и нощ пред очите им бе оная
ужасна сцена в съдебната зала, когато бяха извикали: „Кръвта Му да бъде
на нас и на чадата ни!” (27:25 Матей 27:25). Споменът за тази картина
никога нямаше да се заличи от паметта им. Никога вече нямаше да могат да
спят спокойно на възглавниците си.
Когато гласът на мощния ангел се чу при Христовия гроб да казва:
„Твоят Отец Те вика!” , Спасителят излезе от гроба по силата на живота,
който бе в Него. Тогава се доказа истинността на думите Му: „Аз давам
живота Си, за да го взема пак… Имам право да го дам и имам право пак
да го взема.” Тогава се изпълни пророчеството, за което бе говорил на
свещениците и управниците: „Разрушете този храм и за три дни ще го
издигна” (10:17,18 2:19 Йоан 10:17,18, 2:19).
Над току-що отворената гробница на Йосиф Христос провъзгласи
тържествено: „Аз Съм възкресението и животът!” Тези думи можеха да
бъдат изговорени само от Божеството. Всички сътворени същества живеят по
волята и силата на Бога. Животът им е зависим от Бога. От най-висшия
серафим до най-скромното одушевено същество – всички се поддържат от
Източника на живота. Само Този, Който е едно с Бога, можеше да каже:
„Имам власт да положа живота Си, имам власт и да го взема отново.” В
своята Божественост Христос притежаваше властта и силата да разкъса
веригите на смъртта.
Той възкръсна от мъртвите като пръв плод от спящите. Той бе същността
на праобраза, представен от движимия сноп и Неговото възкресение стана в
същия ден, когато такъв сноп се представяше пред Господа. Тази
символична церемония се бе извършвала в продължение на повече от хиляда
години. От жетвените ниви се събираха първите класове на узрялото жито и
когато народът отиваше в Ерусалим за Пасхата, снопът от първи плодове се
размахваше пред Господа като благодарствена жертва. Докато този сноб не
бъдеше представен пред Господа, сърп не можеше да докосне житото и то не
можеше да бъде ожънато и събрано на снопове. Този посветен на Бога сноп
представляваше жетвата. Така и Христос представляваше великата духовна
жетва, която щеше да бъде събрана за Божието царство. Неговото
възкресение е символ и залог за възкресението на всички праведни мъртви.
„Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус
Бог ще приведе заедно с Него” (1Сол.; 4:14 1Сол. 4:14).
Когато Христос възкръсна, Той изведе от гроба цяло множество
пленници. Земетресението, което стана при Неговата смърт, отвори техните
гробове и когато Той възкръсна, възкръснаха и те заедно с Него. Това
бяха хора, които са били Божии съработници и които с цената на
собствения си живот са свидетелствали за истината. Сега те трябваше да
свидетелстват за Този, Който ги бе възкресил от мъртвите.
През времето на Своята служба Исус бе възкресявал мъртви. Той бе
възкресил сина на вдовицата от Наин, дъщерята на началника и Лазар. Но
те не бяха дарени с безсмъртие. Макар и възкресени, все още подлежаха на
смърт. А тези, които излязоха от гроба при възкресението на Христос,
бяха възкресени за вечен живот. Те се възнесоха заедно с Него като
трофей на Неговата победа над смъртта и гроба. „Те – каза Христос – не
са повече пленници на Сатана; Аз ги изкупих. Аз ги изведох от гроба като
първи плодове на Моята власт, за да бъдат заедно с Мене, където съм и
Аз, и никога повече да не видят смърт, нито да изпитат някога скръб.”
Тези възкръснали влязоха в града и се явиха на много хора, като
заявиха: „Христос е възкръснал от мъртвите и ние сме възкресени заедно с
Него.” Така се обезсмърти свещената истина за възкресението.
Възкръсналите светии свидетелстваха за истинността на думите: „Твоите
умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат!” Тяхното
възкресение бе илюстрация за изпълнението на следното пророчество:
„Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта; защото
росата ти е като росата на тревите и земята ще предаде мъртвите си”
(26:19 Исая 26:19).
За вярващия Христос е Възкресението и Животът. В нашия Спасител бе
възстановен животът, който бе изгубен чрез греха, защото Той притежава
живот в Себе Си, за да оживява всеки, който пожелае. Той е овластен да
дава безсмъртие. Животът, който Той отдаде като човек, го получава
отново и го дава на човечеството. „Аз дойдох – казва, – за да имат живот
и да го имат преизобилно.” „Който пие от водата, която Аз ще му дам,
няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него
извор на вода, която извира за вечен живот.” „Който се храни с плътта
Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния ден”
(10:10 4:14 6:54 Йоан 10:10, 4:14, 6:54).
Вярващият отдава малко значение на смъртта. Христос говори за нея,
като че тя е само кратък момент. „Ако някой опази Моето учение, няма да
види смърт до века” , „няма да вкуси смърт до века” . За християнина
смъртта е само сън, момент на мълчание и тъмнина. Животът е скрит с
Христос в Бога и „когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще
се явите с Него в слава” (8:51,52 Кол.; 3:4 Йоан 8:51,52; Кол. 3:4).
Гласът, който извика от кръста „Свърши се!” , бе чут от мъртвите. Той
проникна през стените на гробовете и призова спящите да станат. Така ще
бъде и когато гласът на Христос се чуе от небето. Този глас ще проникне
в гробовете и ще ги отвори, и мъртвите в Христос ще възкръснат. При
възкресението на Спасителя се отвориха само няколко гроба, но при
второто Му идване всички скъпи умрели ще чуят гласа Му и ще възкръснат
за славен, безсмъртен живот. Същата сила, която възкреси Христос от
мъртвите, ще възкреси и Неговата църква и ще я прослави заедно с Него
над всички началства, над всички власти, над всяко име не само в този
свят, но и в бъдния.