Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Физическа култура – 40 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Възлюблени, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти”.

Изучаване на физиологията

“Ще Те славя защото страшно и чудно съм направен.”

Значението на физическото възпитание

Тъй като умът и душата намират израз чрез тялото, то умствената и духовната сили зависят до голяма степен от физическата сила и дейност. Онова, което подпомага физическото здраве, допринася и за развитието на силен ум и добре уравновесен характер. Без здраве никой човек не може да разбере ясно или да изпълни добре своите задължения към себе си, ближните си и към своя Създател. Затова здравето трябва да се пази също така вярно, както характерът. Така че основата на всяко начинание с възпитателна цел трябва да бъде познанието върху физиологията и хигиената.

Незачитане на здравните принципи

Макар в днешно време фактите на физиологията да са общо взето разбирани от всички, съществува обезпокоително безразличие към принципите на здравето. Даже измежду запознатите с тези принципи само малко са хората, които ги прилагат на практика. Наклонностите и моментните импулси се следват тъй безразсъдно, като че ли животът се управлява просто от слепия случай, а не от определени и непроменими закони.
В свежестта и силата на своя живот младежите малко разбират стойността на своята изобилна енергия. Тя е съкровище по-ценно от злато, и по-важно за напредъка, от учеността, високите чинове, или богатството. А колко леко се гледа на нея! Колко безразсъдно се изразходва!

Причина за неуспех

Колко много хора са жертвали здравето си в битката за придобиване на богатства или власт и почти достигнали целта на своите желания, само са рухнали безпомощни. А друг, с по-голяма телесна издръжливост, спечелва дълго копняната награда! Колко много хора, поради болезненото си състояние вследствие на занемаряване на здравните закони са прибягвали до лоши практики и така са пожертвали всяка надежда за този и за бъдещия свят!
При изучаване на физиологията учениците трябва да бъдат насочвани да опознават стойността на физическата енергия, как да я запазват и развиват, че да допринася в най-висша степен за успеха в житейската борба.
Запознаване с физиологията

Още от най-ранна възраст децата трябва да бъдат учени просто и лесноразбираемо на основните правила на физиологията и хигиената. Това дело майката трябва да започне в семейството и да бъде вярно проведено и в училището. С напредването на годините поучаването в това направление трябва да продължава, докато децата станат способни да се грижат за дома, в който живеят. Те трябва да разбират важността от предотвратяване на болестите чрез запазване силата на всеки орган, както и да знаят какво да правят при обикновени заболявания или нещастни случаи. Всяко училище трябва да дава познания върху физиологията и хигиената и доколкото това е възможно, да е снабдено с пособия, чрез които да се илюстрира устройството на тялото, употребата му и грижата за него.

Природните закони са Божествени

Има въпроси, които обикновено не се включват в изучаването на физиологията, но трябва да се имат предвид. Те са от много по-голяма стойност за ученика, отколкото куп преподавани технически особености по този предмет. Основният главният принцип на всяко образование в тази насока е младежите да бъдат научени, че природните закони са Божии закони – така истински Божествени, както са и десетте заповеди на декалога. Законите, управляващи нашия физически организъм, са написани от Бога върху всеки нерв, мускул и сухожилие на тялото. Всяка небрежност или умишлено нарушаване на тези закони е грях против нашия Създател.
Колко е необходимо тогава, да се преподават основни познания върху тях! На принципите на хигиената, свързана с храната, упражненията, отглеждането на деца и лекуването на болни, както и на много други подобни въпроси, трябва да се отдава по-голямо внимание, отколкото това се прави обикновено.

Влиянието на ума върху тялото

Трябва да се обръща внимание и на влиянието, което умът упражнява над тялото, както и на влиянието на тялото върху ума. Електрическата сила на мозъка, подбуждана от умствената дейност, снабдява с енергия целия организъм и затова е неоценима мощ в съпротивлението срещу болестите. Това трябва да се представи ясно. Трябва да се покаже също и значението на волевата сила и важността от себеконтрол за запазването и възстановяването на здравето, както и потискащото, дори и разрушителното действие на гнева, недоволството, себелюбието или нечистотата, а от друга страна, чудната животодаваща сила, скрита във веселостта, несебелюбието и благодарността.
В Библията има една физиологическа истина, която трябва да имаме предвид. Тя е: “Веселото сърце е благотворно като лекарство” (Пр. 17:22).

Веселост; благодарност

“…не забравяй поуката Ми, казва Бог и сърцето ти нека пази заповедите Ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те”. “Защото те са живот за тия, които ги намират и здраве за цялата им снага. Писанието казва, че “благите думи” не само са “сладост на душата”, но и “здраве на костите” (Пр. 3:1, 2, 4:22, 16:24).
Младежите се нуждаят да разберат дълбоката истина, легнала в основата на библейския израз, че при Бога е “изворът на живота” (Пс. 36:9). Той не само е началото на всичко, но е и живот на всичко живо. Онова, което получаваме от слънчевата светлина, от чистия приятен въздух, от храната, градяща нашето тяло и поддържаща силата ни, е Неговият живот. Чрез този живот ние съществуваме от час в час и от минута в минута. Ако не са изопачени от греха, всички Божии дарове служат за живот, здраве и радост.
Бог “е направил всяко нещо хубаво на времето му” (Екл. 3:11) и истинската красота се запазва не като се поврежда Божието дело, а когато се влиза в хармония със законите на Създателя на всичко, Който се радва на тяхната красота и съвършенство.

Правилни физически навици

Когато се изучава механизмът на тялото, трябва да се обръща внимание на удивителното приспособяване на средствата към целта, на хармоничната дейност и зависимост на различните органи. Когато интересът на ученика се възбуди по този начин и той схване важността на физическата култура, учителят може да допринесе много за правилното му развитие и за създаването на правилни навици.

Стойка

Сред първите неща, които трябва да се поставят за цел, е правилната стойка в седящо и в изправено положение. Бог направи човека прав и желае той да има не само телесно, но и умствено и морално благополучие, както и грация, благородство, самообладание, кураж и самочувствие, за които изправената стойка така много допринася. Нека учителят поучава за това чрез примера, да показва какво е правилна стойка и да настоява тя да се поддържа.

Дишане

Следващото по важност нещо, са дишането и развиването на гласа. Който седи и стои изправено, диша по-правилно от другите. Но учителят трябва да внуши на учениците важността от дълбокото дишане. Покажете как здравата дейност на дихателните органи, подпомагаща циркулирането на кръвта, оживява целия организъм, възбужда апетита, подпомага храносмилането и докарва здрав и сладък сън и с това не само освежава тялото, но успокоява и укротява духа. А докато се изтъква значението на дълбокото дишане, трябва да се настоява и за прилагането му на практика. Нека бъдат посочвани упражнения за дълбоко дишане, за да може този навик да се утвърди.

Обработване на гласа

Обработването на гласа заема важно място във физическото възпитание, тъй като гласът разширява и засилва белите дробове и чрез това предпазва от болести. За да може да се чете и говори правилно, внимавайте при дишане на коремните мускули да се дава свобода и дихателните органи да не са притиснати. Нека напрежението идва по-скоро от коремните мускули, отколкото от гърлото. По този начин се предотвратява голяма умора, както и сериозни заболявания на гърлото и белите дробове. Трябва да се обърне грижливо внимание и на ясното и отчетливо произношение, гладки, добре оформени тонове и не много бърз говор. Това е полезно не само за здравето на ученика, но ще направи и работата му много по-приятна и по-успешна.

Здравословно облекло

При поучаването на тези неща се дава златен случай да се види глупостта и вредата от силното стягане на тялото и всички други навици, ограничаващи работата на жизнените органи. Почти безкраен е списъкът на болестите, които се дължат на нездравословните моди в облеклото и затова трябва да се дават подробни наставления върху тази точка. Убедете учениците, че е опасно тежестта на облеклото да пада върху бедрата или да притиска някой орган на тялото. Облеклото трябва да бъде нагласено така, че да може да се диша свободно и дълбоко и ръцете да се дигат над главата без затруднение. Притискането на белите дробове пречи не само на тяхното развитие, но и на храносмилането и кръвообращението, като с това отслабва и цялото тяло. Всички тези навици намаляват и физическата и умствената сила и спъват напредъка и успеха на ученика.

Чистота, слънце, проветряване

При изучаване на хигиената сериозният учител ще се възползва от всеки случай да покаже необходимостта от съвършена чистота, както в личните навици, така и в околната обстановка. Трябва да се подчертае ползата от ежедневната баня за подобряване на здравето и за стимулиране на умствената дейност. Трябва да се обърне внимание и на слънчевата светлина и проветряването, на хигиената на спалнята и кухнята. Научете учениците, че хигиеничната спалня, изрядно чистата кухня, както и наредената с вкус и снабдена със здравословна храна маса, допринасят много повече за щастието на семейството и за спечелване уважението на всеки благоразумен посетител, отколкото скъпата мебелировка на гостната стая. Урокът, че “животът е повече от храната и тялото от облеклото” (Лука 12:23), е не по-малко нужен днес, отколкото когато бе предаден от Божествения Учител преди хиляда и осемстотин години.

Прилагане на знанието

Ученикът по физиология трябва да бъде научен, че целта на неговото учение е не просто да придобие познание върху фактите и принципите. Това ще е само от малка полза. Той може да разбира колко важно е проветряването; в стаята му може да има винаги чист въздух; но ако не вдишва правилно, ще понесе последиците от несъвършеното дишане. Също така може да разбира необходимостта от чистота и спомагателните за това средства да са на лице, но всичко ще бъде без полза, ако те не се употребяват. При преподаване на тези принципи е особено важно да се убеди ученикът в тяхната важност, така че съзнателно да ги прилага на практика.

Тялото – Божие жилище

Божието слово показва чрез красива и впечатлителна картина, колко много цени Бог нашия физически организъм и отговорността ни да го запазим в най-добро състояние: “Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си…” “Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие” (1 Кор. 6:19, 3:17).
На учениците се внушава мисълта, че тялото е храм, в който Бог желае да обитава; че като обиталище на възвишени и благородни мисли то трябва да се пази чисто. Когато при изучаване на физиологията те разберат, че действително са създадени “страшно и чудно” (Пс. 139:14), ще се изпълнят със страхопочитание. Вместо да увреждат Божието дело, те ще се стремят да направляват за себе си всичко възможно, за да изпълнят славния план на Твореца. По този начин ще престанат да разбират съблюдаването на здравните закони за жертва или себеотрицание, а за неоценима привилегия и богато благословение, каквото са и в действителност.