Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ходене в светлината – 31 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ходене в светлината – 31 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Спасителят се навежда над изкупените с Неговата кръв и с неизразима нежност и милост казва: “Искаш ли да оздравееш?” Той те поканва да се изправиш здрав и в мир. Не чакай да почувстваш, че си здрав. Повярвай на думите на Спасителя. Застани с волята си на страната на Христос. Пожелай да Му служиш и като постъпваш според Неговото слово, ще получиш сила. Какъвто и да е лошият навик или господстващата страст, свързала душата и тялото ти чрез дългото й отдаване, Христос може и копнее да те избави. Той ще вложи живот в душата, която е “мъртва в престъпления”. Ще освободи пленника, задържан в робството на своите слабости и нещастия и във веригите на греха (“По стъпките на Великия Лекар”, стр. 84,85).

РАСТЕНЕ В БЛАГОДАТ
“Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.” Привилегия за младите е, като растат в Исус, да растат в духовна благодат и познание. Ние можем да опознаваме Исус все повече и повече чрез изучаване на Писанията с интерес, следвайки след това разкритите там пътища на истината и правдата. Онези, които постоянно растат в благодат, ще бъдат твърди във вярата и ще вървят все напред.

Растенето е нужно за утвърждаване
В сърцето на всеки младеж, който възнамерява да бъде ученик на Исус Христос, трябва да се появи силното желание да постигне най-високия християнски образец, да бъде съработник на Христос. Ако си постави за цел да е един от онези, които ще бъдат представени пред Божия престол безгрешни, той ще се развива постоянно. Единственият начин да остане твърд е ежедневно да напредва в духовния си живот. Вярата ще расте, когато, доведена в конфликт със съмнения и пречки, ги победи. Истинското освещение е развиващо се дело. Ако растете в благодат и познание на Исус Христос, ще използвате всеки случай и възможност, за да придобиете по-голямо познание за живота и характера на Христос. Вярата в Исус ще расте, когато се опознавате по-добре вашия Изкупител, като размишлявате върху Неговия безгрешен живот и безпределна любов. Няма по-голямо безчестие за Бога да изповядвате, че сте Негови ученици, а да сте на разстояние от Него и да не бъдете хранени от Неговия Свят Дух. Когато растете в благодат, вие ще обичате да посещавате религиозни събрания и с радост ще свидетелствувате пред църквата за Христовата любов. Бог чрез Своята благодат може да направи младите хора благоразумни, познание и опитност може да даде и на децата. Те могат да растат в благодат ежедневно. Не трябва да измервате вярата чрез чувствата си.

Изпитване на сърцето
Изпитвайте много внимателно сърцето си и състоянието на чувствата си към Бога. Запитвайте се: “Посветил ли съм скъпоценни моменти от днешния ден, за да угаждам на себе си, да търся собствените си забавления? Или съм направил други щастливи? Помогнал ли съм на свързаните с мене да се посветят повече на Бога и да оценят вечните неща? Внесъл ли съм религията в дома си и разкрил ли съм там Христовата благодат в моите думи и поведение? Почел ли съм родителите си с почтително послушание, като по този начин съм изпълнил петата заповед? Изпълнил ли съм с радост малките си ежедневни задължения, извършвайки ги с вярност и правейки всичко по силите ми, за да облекча другите? Опазил ли съм говоренето си от зло и езика си от лъжа? Почел ли съм Христос, моят Изкупител, Който даде скъпоценния Си живот, за да получа вечен живот?

Бдете и се молете
Скъпи младежи, не бъдете немарливи да пропуснете в началото на деня да се помолите сериозно на Исус, Който ще ви придаде сила и благодат да се съпротивите на изкушенията на неприятеля под каквато и форма да дойдат. А ако се помолите сериозно, с вяра и съкрушено сърце, Господ ще чуе молитвата ви. Но вие трябва както да се молите, така и да бдите. Христос е казал: “Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки който иска, получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е оня баща между вас, когото ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? Или, ако му поиска риба, наместо риба ще му даде змия?… И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него.”
Нека децата и младежите идват при Исус със своите товари и грижи и да знаят, че Той ще уважи тяхната молба и ще им даде нещата, от които се нуждаят. Бъдете сериозни, бъдете решителни. Представете Божието обещание и след това вярвайте без съмнение. Не чакайте да усетите някакви специални чувства, преди да приемете, че Бог е отговорил на молитвите ви. Не определяйте някакъв специален начин, по който Господ да действа, преди да повярвате, че получавате нещата, за които сте Го молили; но се уповавайте на Неговото слово и оставете цялата работа в ръцете на Господа с пълната вяра, че вашата молитва ще бъде зачетена и отговорът ще дойде точно във времето и точно по начина, който вашият Баща намери за най-добър; а след това изживявайте молитвите си. Ходете смирено и продължавайте да вървите напред.
“Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие” (Пс. 84:11).
“Бойте се от Господа, вие Негови светии, защото за боящите се от Него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад, но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро” (Пс. 34:9,10).
“Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и стреми се към него. Очите на Господа са върху праведните и ушите Му към техния вик. Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби помена им от земята. Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух” (Пс. 34:13-18).
Ето обещания, богати и изобилни, при условие, че спрете да вършите зло и се научите да вършите добро. Тогава поставете висока цел в живота си, както направиха Йосиф, Даниил и Мойсей, помнете цената за изграждането на характера и градете за този живот и за вечността…
Ние сме слаби и ни липсва мъдрост, но Бог е казал: “Но ако някому от вас недостига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде” (Яков 1:5). Само се научете да бъдете последователни, никога да не отпускате ръката на Бога, да постоянствате в служенето Му и ще бъдете победители чрез кръвта на Агнето.

Неограничени възможности за добро
Като работите така над себе си, вие ще излъчвате влияние и върху много други, с които общувате. Навреме изговорени думи, колко са добри те! Каква голяма сила дава на склонния да изостави деморализиращите навици една-единствена дума на надежда, кураж и решение да се върви по правия път! Твърдото ви решение да живеете добрите принципи ще повлияе и на други души да продължат в правата посока.
Няма граница за доброто, което можете да сторите. Ако направите Божието слово правило в живота си и съобразявате постъпките си с Неговите предписания, поставяйки си за цел намеренията и постъпките ви в ежедневието да бъдат за другите благословение, а не проклятие, вашите усилия ще бъдат увенчани с успех. Вие сте се свързали с Бога; станали сте проводник на светлина за другите. Почетени сте като съработници на Исус; а няма по-голяма почест от благословението, което можете да чуете от устните на Спасителя: “Хубаво, добри и верни слуго! …Влез в радостта на Господаря си” (“Младежки наставник”, 1 септември 1886 г.).

Себепредаване
Изкупителят няма да приеме разделена служба. Работникът за Бога трябва ежедневно да учи значението на себепредаването. Той трябва да изследва Божието слово, вниквайки в неговият смисъл и изпълнявайки неговите предписания. По този начин той може да стигне до образеца на християнското превъзходство. Ден след ден Бог работи с него и усъвършенства характера, който трябва да устои във времето на последното изпитание. А и вярващият ден след ден извършва, пред хора и пред ангели, върховен експеримент, показвайки какво може да стори евангелието за паднали човешки същества (“Евангелски работници”, стр. 113).