Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ХХ. Исус

Тезис 90
Исус бе като Адам преди грехопадението в смисъл, че имаше безгрешно естество – не бе роден отделен от Бога. По физическа и умствена сила и морално достойнство (устойчивост) Исус бе като Адам след грехопадението.

Понякога хората питат дали Исус е бил като Адам преди грехопадението или като Адам след грехопадението. Отговорът е: „Да!“
За да го разберем, трябва да осъзнаем за кои аспекти от Исусовия живот говорим. Можем да разделим личността Му като човешко същество на четири аспекта: духовно естество, физическа сила, умствени способности и морална стойност, т.е. издръжливост.
По духовно естество Исус бе като Адам преди грехопадението. „Христос е наречен втори Адам. В чистота и святост, свързан с Бога и възлюбен от Него, Той започна там, където започна първият Адам. С пълно съзнание премина през областта, в която Адам падна, и изкупи Адамовия провал“ (АБК, т. 7А, с. 650).
Христос бе изцяло човек, но изцяло безгрешен – единственото човешко същество след Адам, което може да твърди такова нещо. В края на земното Си служене можа да каже: „Иде князът на този свят. Той няма нищо в Мене“ (Йоан 14:30). В „Избрани вести“, кн. 1, с. 256 се казва: „Не трябва да имаме съмнения по отношение на съвършената безгрешност на човешкото естество на Христос.“ В коментарите на Е. Вайт в АБК, т. 7, с. 912 е заявено: „Той трябваше да застане начело на човечеството, като прие естеството, но не и греховността на човека.“
На пръв поглед някой може да помисли, че има противоречие, защото в известен смисъл Христос взе върху Себе Си нашата вина, грях и дори греховното ни естество. Макар че взе вината ни, Той не стана виновен. В противен случай и Той би имал нужда от Спасител. Когато взе греховното ни естество, това не направи Неговото естество греховно. Исус взе вината и греха ни като наш Заместник.
Когато ангелът дойде при Мария с вестта за скорошното раждане на Месия, думите му бяха: „Светият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затуй и святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божи Син“ (Лука 1:35). Исус бе роден по различен начин. Никой от нас не може да бъде наречен „святото Онова“. Подобно на Адам преди грехопадението Исус имаше човешко естество с възможността да се поддаде на изкушение. Но тъй като никога не се поддаде на греха, остана безгрешен. Виж „Животът на Исус“, с. 117 [с. 55, 56 от българското издание от 1992 г.] Така стана втори Адам и ни изкупи от неуспеха на първия Адам. Виж 1Кор. 15:21, 22.
Исус обаче бе роден различно от Адам. Преди всичко Той бе роден! Адам бе сътворен! Но Исус не започна с предимствата, които Адам притежаваше. „В продължение на 4000 години расата бе отслабнала физически, умствено и морално. И Христос пое върху Себе Си слабостта на изроденото човешко естество. Само така можеше да спаси човека от най-голямата дълбочина на деградацията“ („Животът на Исус“, с. 117).
И така, Христос прие по-малка физическа сила от Адам. Не бе висок като Адам, защото човечеството е намалявало по ръст след Сътворението. Не бе силен като Адам. Изморяваше се и имаше нужда от почивка в ситуации, при които Адам не би се изморил – например нощта в езерото и край кладенеца в Самария.
Човекът Христос не бе толкова блестящ като Адам! Мъдростта, проявявана в служенето Му, идваше отгоре, а не от самия Него. Исус не използва божествения Си „коефициент за интелигентност“. Разчиташе на Отец за мъдрост и дори за ежедневните Си планове.
А какво да кажем за моралното достойнство? Е. Вайт, която използва термина, не го дефинира. То обаче има връзка с устойчивостта на човека, с контрола върху личното поведение. Ако Христос е имал по-малка устойчивост от Адам, значи е бил по-слаб от него, по-малко устойчив на изкушенията в човешкото Си естество.
Каква проява на Божествена любов е фактът, че Той позволи Сина Му да слезе на земята и да поеме риска заради нас! В „Животът на Исус“ ни се казва, че Отец позволил Христос „да срещне опасностите, присъщи на живота на всеки човек, да се бори, както всяко човешко дете с риск да падне и да изгуби вечността“. Ние копнеем да защитим близките си от силата на Сатана. Но „Бог даде единородния Си Син сред много по-ожесточен конфликт и още по-страхотен риск да бъде сигурна светлина в пътеката на нашите мили деца. „Това е любов.“ Чудете се небеса, и удивлявай се, о земя!“ (с. 49).

:arrow: Тезис 91
Исус нямаше предимства пред нас в побеждаването на изкушенията.

В днешната икономическа обстановка много хора изпадат в големи финансови затруднения. Ако сте в тази категория сигурно бихте желали да изкарате семинара „Как да живеем според получавания доход“. Представете си, че лекторът е Джон Д. Рокфелер. Сега вече проявявате ли интерес? Какво биха казали учениците за курс, озаглавен „Как да се справяме с домашните по възможно най-лесния начин“? Лекторът е с коефициент на интелигентност 200. Сигурно ви интересува някой спорт. Какво мислите за курс по делта планеризъм, воден от ангел Гавраил?
Ако Исус дойде да стане само наш Спасител и нищо повече, не би било чак толкова важно как е изживял живота Си. Но Той дойде да бъде наш пример и да ни покаже как да живеем. В противен случай не бихме могли да се възползваме от примера Му.
В „Животът на Исус“, с. 24 се казва: „Ако ние бихме намерили нещо, в което Исус не е издържал, тогава точно в него Сатана би представил Божията сила като недостатъчна.“
Във всички дискусии и дебати във връзка с естеството на Христос повечето разногласия се дължат на две точки: какво означава, че Исус е бил изкушаван във всичко като нас и пак е останал без грях (виж Евр. 4 гл.) и как е възможно да се се е родил безгрешен, след като майка Му е човешко същество. Нито един от двата въпроса не са пряко свързани с живота ни. Казано ни е, че са тайни и не бива да отделяме много време в изясняването им. Виж Е. Вайт, АБК, т. 5, с. 1128, 1129.
От друга страна, почти всички се съгласяват с други две точки: Исус не е имал предимство пред нас в побеждаването на изкушението; победил е греха така, както и ние можем да го победим. По тези два въпроса имаме много повече информация.
Исус не се е поддал на изкушението дори с мисъл – същата победа може да бъде постигната и от нас. Виж „Животът на Исус, с. 123 [с. 59, 60 от българското издание от 1992 г.] В Откр. 3:21 се казва, че можем да победим така, както Исус е победил. „Чрез победата на Христос на човека са дадени същите възможности, каквито имаше и Той. На хората бе дадена възможност да станат участници в Божественото естество, чрез което можем да победим покварата в света“ (Е. Вайт, сп. „Знамения на времето“, 16 януари 1896 г.).
И така, Исус нямаше предимство пред нас в побеждаването на греха. Той дойде и преживя нуждите и слабостите на човечеството, за да може да даде помощ на тези, които трябва да живеят в човешки ограничения.
Няма съмнение, че Исус имаше различни предимства, защото бе толкова Бог, колкото и човек. Но никога не използваше предимствата, с които бе роден, и тъй като не се възползва от тях, те Му даваха еднаква или дори по-голяма несгода в сравнение с нас.
Например Исус имаше истинско предимство по отношение на поведението. Тъй като никога не бе съгрешил, не можеше да бъде изкушаван да продължи да греши – тласъкът от прегрешението е една от най-големите сили, дърпащи ни надолу. От друга страна, Той бе в неизгодно положение що се отнася до общуването с Отец, защото имаше силата да живее отделно от упованието в Бога, но не го направи. Кой е подложен на по-голямо изкушение да живее независимо? Този, който има силата да живее така, или този, който не притежава такава сила?
В коментарите на Е. Вайт, записани в АБК, т. 7, с. 930, се казва: „Бе много трудно за Княза на живота да осъществи плана за спасението на човека, тъй като божественото Му естество бе „загърнато“ с човешко. Бе получавал почит в небесните дворове и знаеше какво нещо е абсолютната власт. За Него бе толкова трудно да се задържи на човешко ниво, колкото за човека е трудно да се издигне от ниското ниво на поквареното си естество и да стане участник в божественото.“
И така, когато се стигна до основните въпроси за греха и изкушението – отделянето от Бога – Христос нямаше предимство пред нас и дори бе в неизгодно положение. „Човек не може да спаси себе си, но Божият Син води битката вместо него и му дава предимство, като му предоставя собствените Си божествени качества“ (Е. Вайт, сп. „Ривю енд херълд“, 8 февруари 1898 г.).
Животът на Исус е нашата увереност, че можем да победим изкушението. Както Той спечели победа чрез упование в Отца, така и ние можем да победим чрез упование в Него. Можем да имаме „предимството“ още днес.

:arrow: Тезис 92
Исус победи изкушението по такъв начин, по какъвто и ние можем да го победим: чрез сила отгоре, а не чрез сила отвътре.

Исус бе прекарал цял ден в проповядване и изцеляване. С настъпването на нощта отиде при учениците Си силно изтощен. Едва бяха започнали пътуването си, когато Той заспа в задната част на ладията.
Учениците не забелязаха този факт. Те бяха рибари, а не учители. Цял ден Исус бе вършил Своята работа, сега бе време те да свършат своята. През деня несръчно се бяха опитвали да помагат на хората подобно на Исус. Но що се отнася до море и кораби, те бяха в стихията си. Имаха убеждението, че могат да се справят с всяка ситуация.
Отначало не се обезпокоиха от бурята. В това голямо езеро бяха преживели толкова много бури. Управлението на ладията бе погълнало цялото им внимание и те забравиха за Исус. Струва ни се невероятно. Чудим се как са могли да забравят за Исус!
Но колко пъти и ние Го забравяме? Случвало ли ви се е? Били ли сте в голяма опасност на магистралата и въпреки това сте се опитвали да се справите със ситуацията със собствени сили, а не сте викали за помощ отгоре? Имало ли е семейни кризи, съпроводени с гневни действия и лоши думи, при които сте се опитвали сами да укротите бурята, а много по-късно сте се сещали да се помолите? Когато детето ви е наранено или сериозно болно, кого викате пръв – семейния лекар или великия Лечител? Нима не е възможно и днес да забравим, че Исус е с нас в ладията?
Преживяването на учениците през онази нощ в езерото е илюстрация, разкриваща ни как Исус побеждаваше изкушенията. В „Животът на Исус“, с. 336 това е описано по следния начин: „Когато Исус бе събуден, за да се справи с бурята, в Него цареше съвършен мир. В думите и в погледа Му нямаше и следа от страх, защото и в сърцето Му нямаше страх. Той обаче не разчиташе на притежаването на непобедима сила. Исус си почиваше в мир не защото е „Господар на земята и морето, и на небето“. Той бе изоставил тази сила и според думите Му „не може да върши нищо от Себе Си“ (Йоан 5:30). Исус вярваше в могъществото на Отец. Той се надяваше на вярата – вярата в Божията любов и грижа. Силата на думите, които укротиха бурята, принадлежаха на Бога. Както Исус се остави с вяра в ръцете на Отец, така и ние трябва да се оставяме в ръцете на нашия Спасител.“
Е. Вайт продължава описанието, като прави връзка между бурята в морето и бурите на изкушението, които ни връхлитат. „Колко често ние преживяваме същата опитност като учениците! Когато се разразяват бурите на изкушението и свирепите светкавици проблясват, и вълните ни заливат, ние се борим сами с бурята, като забравяме, че има Един, Който може да ни помогне. Уповаваме се на собствената си сила, докато загубим надежда и се срещнем със смъртта. Тогава си спомняме за Исус и ако Го призовем да ни спаси, няма да е напразно. Въпреки че Му е мъчно да укорява нашето неверие и самонадеяност, Той никога няма да пропусне да ни даде помощта, от която се нуждаем“ (пак там).
Добрата вест е, че Исус победи така, както и ние можем да победим. Това е добра вест, защото Той живя така, както ние трябва да живеем. Нямаше предимство пред нас в живота Си на упование в Отца. Това е добра вест, защото Той постигна победа, а чрез Него и ние можем да победим. Благодарение на оправдаващата Му благодат Неговата победа се вписва в нашата сметка, когато отидем при Него за прощение. Той обаче ни дава нещо повече от една победа на Негови наместници. Чрез силата Му в живота ни, можем да постигнем Неговата победа. „Исус не прояви никакви качества и не използва никаква сила, които хората не биха могли да имат чрез вяра в Него. Всичките Му последователи могат да постигнат същото съвършено човешко естество, каквото Той притежаваше, ако пожелаят да се подчинят на Бога така, както Той се подчиняваше“ (с. 664).
В „Избрани вести“, кн. 1 намираме следното изказване: „Исус устоя на изкушението чрез сила, която хората могат да притежават. Той се хвана за Божия трон и на земята няма мъж или жена, които да не могат да получат същата помощ чрез вяра в Бога. Човек може да стане участник в Божественото естество. На света няма нито една душа, която да не е в състояние да се възползва от небесната помощ в миг на изкушение и изпитание. Христос дойде да разкрие източника на Своята сила, за да може човек никога да не разчита на собствените си сили“ (с. 409).
С идването Си на тази земя Христос изостави Своята божествена сила, но именно чрез тази сила Той стана победител. Отказа се от божествеността Си и вместо това започна да се уповава на силата отгоре. Същата сила е достъпна и за нас. В живота ни божественото може да се съчетае с човешкото, така както стана с Исус. Възможно е да бъдем победители, като станем „участници на божественото естество“ (2Петрово 1:4).

:arrow: Тезис 93
Исус намираше греха за отвратителен. Докато се уповаваме на Бога, също можем да смятаме греха за отвратителен.

Тъй като Исус преживя целия Си земен живот в упование в Отец и никога не се поддаде на изкушението да се отдели от Него дори за миг, дяволът не можеше да Го изкушава с грехове, множествено число. За Исус греховете бяха отвратителни и отблъскващи.
В боговдъхновените писания са ни дадени толкова много доказателства. В Евр. 1:9 за Христос се казва: „Възлюбил си правда и намразил си беззаконие.“ „Животът на Исус“, с. 111: „Всеки грях, всяко разногласие, всяка скверна лъст, предизвикани от греховете, бяха мъчение за духа Му.“ „Избрани вести“, кн. 1, с. 322: „Мразейки греха със съвършена омраза, Той [Исус] събираше в душата Си греховете на целия свят.“ АБК, т. 5, с. 1142: „Характерът Му разкриваше съвършена омраза към греха.“ Т. 7, с. 904: „Христос винаги таеше в Себе си изключително силна омраза към греха.“ Т. 7, с. 927: „Защо не можем да осъзнаем значението на думите „Христос бе изкушаван“? Макар че остана свободен от греха, фините сетива на божественото Му естество правеха контакта със злото едно неизразимо мъчение.“ „Животът на Исус“, с. 88: „Исус мразеше само едно нещо на света – греха. Не можеше да види нещо лошо, без да почувства болка, която не бе в състояние дори да прикрие.“ „Животът на Исус“, с. 700: „Исус страдаше съразмерно със съвършенството на святостта Си и с омразата към греха… За Него бе отблъскващо да е заобиколен от човешки същества, контролирани от Сатана.“
Понякога хората се опитват да доказват, че Христос е бил изкушаван със злото по същия начин, както грешният човек е изкушаван, когато живее отделен от Христос. Казват, че греховете и изкушенията на Сатана са били привлекателни за Исус, но Той стискал зъби, стягал се и отказвал да действа така, както естествените Му желания Го карали. Едва ли може да има по-голяма заблуда.
Според друга теория Христос е бил привлечен от лоши неща, изпитвал е страст, алчност и гняв, но поради любовта Си към Отец, отказвал да направи това, което иначе би се радвал да направи. Боговдъхновеният доклад не поддържа такова становище. Вярно е, че любовта Му към Отец е била силна, но е вярно и че омразата Му към греха е била неописуема. За Него грехът е бил отвратителен, а не привлекателен.
Добрата вест е, че Исусовото отношение към греха и злините може да бъде и наше. Не е необходимо да живеем по християнски, желаейки да се присъединим към света и греховете му, а в същото време да стискаме зъби и да се напрягаме да не го направим. Не е необходимо да се опитваме да си създадем толкова голяма любов към Бога, че да се откажем от естествените си инстинкти, за да Го направим щастлив. Можем да постигнем същата победа, каквато постигна Исус – победа над греховните желания, а не само над греховните постъпки. Победа, която обхваща нещо много по-голямо от поведението – желанията и вкусовете на сърцето. За нас греховете могат да бъдат толкова отвратителни, колкото бяха и за Исус.
Доказателствата от вдъхновените писания са изключително силни. „Вести към младите“, с. 338: „Когато сме облечени с Христовата правда, няма да имаме никакъв вкус към греха… Можем да правим грешки, но ще мразим греха, причинил страданията на Божия Син.“ „Великата борба“, с. 649: „Чрез собствените си мъчителни преживявания научиха какво зло е грехът и колко голяма е неговата сила, вина и страдание; започнаха да гледат на него с отвращение.“ „Великата борба“, с. 508: „В обновеното сърце има омраза към греха.“ В „Свидетелства“, т. 2, с. 294 се говори за преобразения човек: „Предишният му живот започва да му изглежда отвратителен и омразен и той намразва греха.“ „Животът на Исус“, с. 668: „Когато познаваме Бога така, както имаме привилегията да Го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Оценяването на Христовия характер и близостта ни с Бога ще ни накарат да намразим греха.“
Наслаждавате ли се на греховете или ги намирате за отвратителни и омразни? Разликата се състои в това, дали познавате Бога така, както имате привилегията да Го познавате. Не намразвате греха, като се опитвате много упорито да го мразите. Научавате се да го мразите, като правите всички възможни усилия да опознаете Бога и да общувате с Него ден след ден. На какъвто и етап да се намирате в изучаването на темата за спасение чрез вяра единствено в Христос, винаги завършвате по един и същ начин. Познавате ли Го? Опознаването на Христос е основата на всички неща, които ще последват – познание за Христос и вечен живот.

:arrow: Тезис 94
Никога не можем да бъдем такива, какъвто бе Исус, но можем да правим това, което Исус правеше.

Спомняте ли си песента „Искам да бъда като Исус“?

Да бъда като Исус, желая аз,
у дома и в града.
Да бъда като Исус цял ден!
Искам винаги да съм като Исус.

Възможно ли е да сме като Исус? Или тази песен е погрешна? Възможно ли е да бъдем като Исус в някои отношения, а в други не?
Искам да започна с това, че има нещо, в което никога не можем да бъдем като Исус – Той бе Бог, а ние не сме. Той е наш Творец и ние сме Негови творение. Можем да станем участници в божественото Му естество чрез обитаващото в нас влияние на Неговото присъствие. Никога обаче няма да бъдем нещо повече от човешки същества. В такъв смисъл никога не можем да бъдем като Исус.
„Христовото въплъщение винаги е било и винаги ще бъде тайна. Това, което е разкрито, е за нас и за децата ни, но нека всички бъдат предупредени да не правят Христос напълно човек като самите нас, защото това не е така“ (Е. Вайт, АБК, т. 5, с. 1129).
Но дори когато ограничим сравнението си с човешкия аспект на Исусовото естество, пак откриваме, че никога не можем да бъдем точно като Него. Той бе роден като „святото Онова“, безгрешен по естество от самото си рождение, както вече отбелязахме в Тезис 90. Ние сме родени отделени от Бога, грешни по естество от самото си рождение. Докато живеем в този свят, ще има разлика между нашето и Неговото естество. Виж „Притчи Христови“, с. 160.
Не можем да бъдем като Исус и поради греховното си минало. Имаме доста лошо досие. През цялата вечност ще знаем, че се нуждаем от оправдаващата и опрощаваща Христова благодат, която покрива миналите ни грехове. Тъй като Исус никога не е съгрешавал, не може да има и греховно минало.
И все пак, възможно е да бъдем като Исус! Можем да живеем така, както Исус живя, и да работим така, както Той работеше. Можем да постигнем победа над изкушенията така, както Той я постигна – чрез упование в сила отгоре, а не в собствените възможности. Можем да живеем във връзка с Бога, така както Исус живя, и по този начин да открием, че разликите между нас нямат значение!
Исус живя като човек. През земния Си живот до деня на възкресението никога не бе използвал божествената Си сила.
Всички Исусови чудеса – възкресяване на мъртви, изцеряване на болни, очистване на прокажени, изгонване на бесове, ходене по вода, четене на мисли – всичко това бе извършвано и от последователите Му. Делата, вършени от Исус, бяха дела на Неговия Отец. Това каза самият Исус в Йоан 14:10: „Пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.“
Единадесет пъти в „Животът на Исус“ се споменава, че „божественото прозираше през човешкото“. Първият път бе свързан с първото очистване на храма, когато за миг булото на човешкото естество като че ли бе паднало и хората зърнаха божественото. Но дори тук формулировката е многозначителна. Казва се, че божественото прозираше, а не се твърди, че божественото се прояви. Дори в онзи случай Отец контролираше всичко и именно божествеността на Отец се разкри чрез Сина.
Още по-важно е, че извършените от Исус чудеса са победа, която Му бе дадена в битката с неприятеля. Чрез общуване с Отец и упование в Него Той постигна победа. Исусовата победа може да бъде и наша. Както делата на Отец се изявяваха в Исусовия живот, така Той може да действа и в нас „да желаем това и да го изработваме“ (Фил. 2:13).

:arrow: Тезис 95
Проблемът с греха е нарушената връзка между Бог и човек. Целта на спасението е да възстанови тази връзка.

Исус иска да се ожени! В Откр. 19:6-9 се говори за това. „И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава: защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите. И каза им: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето.“
Връзката между човечеството и Бога бе нарушена в Едем. Когато Адам и Ева съгрешиха, скриха се и загубиха желанието си да се срещат с Бога. Вече не можеха да разговарят с Него при вечерния ветрец.
Адам и Ева бяха избрали да не се уповават на Този, Който е единственият достоен за доверие. Така се наруши връзката им с Бога.
Но Бог не пожела историята да приключи дотук. Общуването със сътворените Му чада бе толкова важно за Него, че пожела да умре на кръста, за да възстанови прекъснатата връзка. Дойде да живее между хората, но този път бе забулен с човешко естество, за да хвърли мост над бездната, издълбана от греха. „Тъй като Исус дойде да обитава сред нас, ние знаем, че Бог познава нашите изпитания и съчувства на скърбите ни. Всеки син и дъщеря на Адам могат да разберат, че нашият Създател е приятел на грешниците. Защото чрез всяко учение на благодат, чрез всяко обещание за радост, чрез всяко дело на любов и божествено привличане, изявено в живота на Спасителя на земята, ние виждаме „Бог с нас“ („Животът на Исус“, с. 24).
Сега Исус иска да се ожени. Какво означава това? Означава, че желае да общува с нас лично и завинаги.
На летището в Токио съпругата ми и аз срещнахме един швед, тръгнал да се жени в Сеул, Южна Корея. Никога не се бе срещал с бъдещата си жена. Бяха общували само с писма. Скоро щяха да се видят лично. Разбирахме нетърпението му. Очакваше брака, очакваше личната среща, която щеше да продължи цял живот.
Чрез молитва и изучаване на Божието слово ние поддържаме кореспонденцията с Исус. Научили сме да Го обичаме, защото първо Той ни е възлюбил. Можем обаче заедно с Него да очакваме сватбата, времето, когато ще Го срещнем лично и завинаги.
Понякога хората се безпокоят, че ежедневното общуване с Христос може да се превърне в средство за спасение чрез дела. Но общуването не е просто средство за постигане на целта. То е самата цел! Не общуваме с Христос, за да се спасим. Спасени сме, за да можем да общуваме с Христос!
„Тъй като чрез Исус „влизаме в почивка“, небето започва тук. Ние отговаряме на Неговата покана „елате, научете се от Мене“ и по този начин започваме вечния живот. Небето означава непрестанно приближаване до Бога чрез Христос. Колкото по-дълго сме в небето на блаженството, толкова повече слава ще ни бъде открита; колкото повече опознаваме Бога, толкова по-голямо ще бъде нашето щастие. Когато вървим с Христос в този живот, ние можем да бъдем изпълнени с Неговата любов, задоволени с Неговото присъствие. Всичко, което човешкото естество е в състояние да понесе, можем да получим още тук. Но какво е това в сравнение с бъдния живот?“ („Животът на Исус“, с. 331, 332).
Исус иска да се ожени, а вие?

Безразборни сексуални връзки – б.пр.
На английски думата end означава както край, така и цел, резултат. С тази игра на думи Тезис 63 би могъл да звучи и така: „Христос е целта (резултатът) на закона за правдата, но не и краят на закона – б.пр.
Християнска ерес, според която не е необходимо спазването на никакъв закон – б.пр.
Намек за практиката на някои източни секти в Америка да посещават летища и други оживени места, където поднасят цветя на хората и им искат парични дарения – б.пр.
С. 376 от българското издание от 1993 г.
Град в Невада, печално известен със своите хазартни и увеселителни заведения и голяма престъпност – б.пр.