Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Църковни отношения – 56 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Друго задължение, на което твърде често се гледа леко, но което трябва да бъде изяснено на младежите, отворили сърцето си за Христос, е задължението им в църковните отношения.
Отношението между Христос и Неговата църква е много интимно и свято: Той е женихът, а църквата – невястата; Той е главата, а църквата – тялото. Тогава свързването с Христа означава свързване с Неговата църква.
Църквата е организирана за служба; и в един живот, посветен на служба за Христос, свързването с църквата е една от първите стъпки. Верността към Христос изисква вярно изпълнение на църковните задължения. Това е важна част от възпитанието на човека; и в една църква, пропита от живота на Учителя, то ще води пряко към работа за света навън.

Младежки дружества

Младите могат да намерят случаи за полагане на ползотворни усилия в много направления. Нека се организират в групи за християнска служба и това сътрудничество ще служи за помощ и насърчение. Родители и учители, които се интересуват от работата на младите, ще могат да им помагат със своя по-богат опит, за да бъдат усилията им наистина успешни за добро.

Чуждестранни мисии

Познанството буди съчувствие, а съчувствието е пружината за ефикасна служба. За да се пробуди у децата и младите съчувствие и пожертвователен дух към страдащите милиони в далечните страни, те трябва да се запознаят с тези страни и техните народи. Нашите училища могат да постигнат много нещо в това направление. Вместо да изучават геройските подвизи на Александър и Наполеон от историята, учениците да изучават живота на мъже като апостол Павел, Лутер, Мофат, Ливингстон и Кари и настоящата, всекидневно развиваща се история на мисионерската служба. Вместо паметта им да се обременява с ред имена и теории, които не са от значение за живота им, и за които, веднъж напуснали училището, едва ли се сещат, нека изучават всички страни с оглед на мисионската работа и се запознаят с народите и техните нужди.

Работници от простия народ

Широко е полето за работа в това приключващо дело на евангелието и повече от когато и да било преди то трябва да си спечели помощници от средата на обикновения народ. Както млади, така и по-възрастни ще бъдат призовани от полето, от лозето и от работилницата и изпратени от Учителя да разнасят Неговата вест. Много от тези хора не са имали голяма възможност да получат образование; но Христос вижда в тях качества, които ги правят способни да изпълнят Неговата цел. Ако посветят сърцата си на делото и продължават да учат, Той ще ги подготви да работят за Него.
Този, Който познава дълбочините на нещастието и отчаянието на света, знае и средствата, носещи облекчение. Навсякъде Той вижда души в мрак, превити от грях, скръб и болка. Но вижда също и способностите им, висините, до които могат да стигнат. Макар човеците да са злоупотребили с Божията милост, да са прахосали дарбите си и да са загубили достойнството на богоподобни, Създателят все пак ще бъде прославен в тяхното изкупление.

Изборът на Спасителя

Задачата да се работи за нуждаещите се в затънтените краища на земята Христос възлага на хората, можещи да съчувстват на непросветените и заблудените. Той е готов да помага на онези, чиито сърца могат да бъдат трогнати от съчувствие, макар ръцете им да са груби и несръчни. Той ще работи със способните да видят в злощастието милост и в загубата – печалба. В светлината на Този, който е Виделината на света, ще се види, че трудностите са привилегии, че в бъркотията има ред и в привидния неуспех – успех. Ще се види че бедствията са прикрити благословения и страданията – милости. Работниците от средата на простия народ, споделящи мъката на своите ближни, както техният Спасител споделяше скърбите на целия човешки род, ще видят чрез вяра как Той работи заедно с тях.
“Близо е великият ден Господен. Близо и много бърза” (Софония 1:14). Светът трябва да бъде предупреден.
Хиляди и хиляди млади и възрастни трябва да се подготвят според силите си да се посветят на това дело. Доста сърца вече отговарят на зова на Учителя и тяхното число ще се увеличава. Всеки християнски възпитател да съчувства и помага на такива работници и да окуражава поверените на неговата грижа млади да се приготвят и присъединят към другите.

Възможност за възпитание

Няма друга работа, от която младежите биха могли да получат по-големи благословения. Всички, посветени на служба, са спомагателна ръка на Бога. Те са съработници на ангелите; по-скоро са човешките оръдия, чрез които ангелите изпълняват мисията си. Ангели говорят чрез техните уста и работят чрез техните ръце. А като работят с небесните средства, човешките същества се ползват от тяхното възпитание и опит. Като средство за възпитание може ли учебната програма на някой университет да се мери с това?

Наследството на нашите деца

Чрез труда на такава армия от работници, каквито биха били нашите млади, ако бяха правилно обучени, колко скоро вестта за разпнатия, възкръсналия и отново идващ Спасител би могла да бъде разнесена по целия свят! Колко скоро би дошъл краят – краят на страданията, скърбите и греха! Колко скоро децата ни биха могли вместо да си осигурят тук богатство, свързано с грехове и страдания, да получат наследството си, където “праведните ще наследят земята и ще живеят на нея довека” (Пс. 37:29), където “жителят няма да рече: Болен съм” и където никога “няма да чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание” (Исая 33:24; 65:19).
На едната страница: