Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

12. ДА ВИДИМ ЛИЦЕТО МУ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

12. ДА ВИДИМ ЛИЦЕТО МУ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (Матей 5:8).

ВЪПРОС:
Как може човек да придобие чистотата на сърцето, без която не е възможно да види Бога?

ОТГОВОР:
Чрез подражаване Христовия живот: „Както Бог е чист в Своята сфера, така и човек трябва да бъде чист в своята. И той ще бъде чист, ако Христос е изобразен вътре в него, надеждата на славата, защото той ще подражава Христовия живот и ще отразява Неговия характер“ („Евангелски служители“, стр. 366).
Светият Дух в сърца и домове: „За да бъдат очистени и да останат чисти, адвентистите от седмия ден трябва да имат Светия Дух в сърцата си и в домовете си“ („Свидетелства“, том 9, стр. 164).
„Ако някога е имало време, когато сме се нуждаели от работата на Божия Дух върху сърцата и живота ни, то е сега. Нека се сдобием с тази божествена сила, за да живеем живот на святост и себепредаване“ (също там, стр. 166).
Христос ни овладява: „Като работим в свръзка с великия Учител, умствените способности се развиват. Съвестта е под божествено ръководство. Христос взема цялото същество под своя контрол… Нови богати мисли идват в личността. На разума се дава светлина, решителност на волята, чувствителност на съвестта, чистота на въображението“ (също там, том 6, стр. 476,477).
Чисти по сърце и тук: „Нищо нечисто няма да влезе в Божия град. Всички, които ще бъдат жители там, ще са станали чисти по сърце тук. Във онзи, който се учи от Исус, ще се открива нарастващо отвращение към нехайни обноски, неподобаващ език и груба мисъл. Когато Христос живее в сърцето, ще се открива чистота и финес в мисъл и обноска“ („Мисли от планината на благословенията“, стр. 24,25).
„Ако желаем да влезем в Божия град и да гледаме Исус в Неговата слава, ние трябва да привикнем да Го гледаме с очите на вярата тук. Думите и характера на Христос трябва често да бъдат предметът на мислите и разговорите ни. Всеки ден трябва да се посвещава известно време на молитвено размишление върху тези свети теми“ („Вести към младите“, стр. 114).
Като растем в Неговото подобие: „Като гледаме на Исус, ние придобиваме по-ясни и по-определени представи за Бога, и чрез гледане ние се променяме. Добротата, любов към съчовеците ни стават наш естествен инстинкт… Растейки в Неговото подобие ние увеличаваме капацитета си за познаване Бога“ („Притчи Христови“, стр. 355).
Ако живеем като в присъствието на Бога: „Чистите по сърце живеят като във видимото присъствие на Бога, през времето, което Той им определя в този свят. Те също ще Го видят лице с лице в бъдещото безсмъртно състояние“ (“Мисли от планината на благословението“, стр. 27).
„Тогава ще Го видим лице с лице“: „Ние виждаме Божия образ отразен като в огледало, в делата на природата и в Неговите отношения с човеците; но тогава ще Го видим лице с лице“ („История на изкуплението“, стр. 432).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато личното Аз е разпънато, мъртво и погребано, когато сме съд опразнен от егоизъм, гордост, похотта на плътта и греха и се покаем, тогава Христос ни изпълва. Христос във вас, надеждата на славата (Кол. 1:27, последната част) става действителност, да Христос във, отвътре нас, под самата ни кожа, Христос вселен в нас, имащ пълен контрол над живота ни.
Резултатът: Съвестта отново задвижена, богати и чисти мисли нахлуват в ума, ние сме решени да вършим само това, което е право и честно, порядъчност и чистота в живота и дома стават навик. Богоподобие, съчувствие и сърдечна любов стават естествен изблик.
Когато животът на Христос се отразява отвътре навън, като в огледало, тогава ние ще бъдем като старейшината Чарлз Бруукс, чийто син казал на събирането по случай оттеглянето му от активна дейност: „През целия си живот не съм чул баща си да повиши глас, да извика или да изпусне нервите си, или в гняв да затръшне някоя врата в къщата ни“.
Това е един пример какво става, когато сме очистени, родени отново и Христос идва да живее вътре в нас, като постоянен обитател.