Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

15. ВЕЛИКИ И СКЪПОЦЕННИ ОБЕЩАНИЯ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

15. ВЕЛИКИ И СКЪПОЦЕННИ ОБЕЩАНИЯ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света“ (2 Петр. 1:4).

ВЪПРОС:
Всекидневният ми живот в хармония ли е с Божията воля, така че да мога с упование да изисквам Неговите обещания?

ОТГОВОР:
Цел на Божиите обещания: „Бог е поставил обещанията в Словото Си за да ни доведат до придобиване вяра в Него. В тези обещания Той отдръпва завесата от вечността, като ни дава поглед върху далеч по-голямата и вечна тежина на слава, която очаква победителя“ („Моят живот днес“, стр. 338).
Молитвата ще бъде отговорена: „Чистосърдечните молитви, подбудени от Светия Дух ще се издигнат през открехнатите порти, отворената врата,за която Христос казва: Аз съм я отворил и никой не може да я затвори. Тези молитви,примесени с тамяна на Христовото съвършенство ще се издигнат като благоухание към Отец, и отговорите.ще дойдат“ („Свидетелства“, том 6, стр. 467).
Триединството ще помогне: „Фактът, че сте били кръстени в името на Отца, Сина и Светия Дух е едно уверение,че ако искате помощта им, тези сили ще ви помогнат във всеки непредвиден случай“ (също там, стр. 99).
Също и ангелите ще помогнат: „Защитата на небесното войнство се дава на всички,които ще работят по Божиите начини и ще следват Неговите планове. Чрез усърдна молитва на покаяние, ние можем да призовем на наша страна небесните помощници. Невидими армии на светлина и сила ще работят със смирения, кроткия и слабия“ („Избрани вести“, кн. 1, стр. 97).
Помощ обещана за всеки труден момент: „Труженици в напрегнатия делови живот, притиснати и почти победени от объркване, могат да отправят молба към Бога за божествено ръководство. Пътуващи по море и суша, когато са застрашени от голяма опасност, могат така да се предават на небесната закрила. Във времена на внезапна трудност или опасност, сърцето може да изпрати своя вик за помощ към Онзи, Който е дал обещание да се притече на помощ на своите верни, винаги когато Го призоват“ („Пророци и Царе“, стр. 631,632).
Любов без промяна: „Ако някой, който всекидневно общува с Бога, се отклони от пътя, ако за момент отвърне погледа си от Исуса, това не е защото съгрешава съзнателно; понеже като види грешката си, той отново се обръща и впива погледа си в Исус; фактът, че е сгрешил не го прави по-малко скъп на Божието сърце“ (ЕГВ, „Ревю енд Херълд“, 12 май 1896 г.).
Чрез вяра искайте всяко обещание: „Верен ли е Исус? Държи ли на това, което казва? Отговорът е решително ‘да’ за всяка дума. Тогава ако сте установили това чрез вяра, искайте всяко обещание, което е дал и приемете благословението. Това приемане чрез вяра дава живот на душата. Можете да вярвате, че Исус е верен към вас, макар да се чувствате най-слабото и най-недостойното от Неговите деца“ („Свидетелства за проповедници“, стр. 517).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато бъдем кръстени във вода в името на Отца, Сина и Светия Дух, ние ставаме едно чисто място за обитаване от Триединството. С помощта на Бога ще преживяваме непрекъсната победа и ставаме победители. Тогава можем да застанем доверчиво в молитва, като знаем, че Той ще отговори по-изобилно отколкото можем да поискаме или да помислим.
Каквито и опасности, трудности, заплахи или проблеми да може да срещнем, една армия от небесни пазители ще ни закриля и ще ни помага. Исус каза и ние можем да Му се доверим напълно: Не бойте се, Аз съм с вас до свършека на света. Няма да ви оставя нито ще ви забравя.