Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

16. ТАЙНАТА НА НЕГОВИЯ ПОКРОВ – x – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

16. ТАЙНАТА НА НЕГОВИЯ ПОКРОВ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара“ (Псалм 27:5).

ВЪПРОС:
Какво приготовление трябва да направя, за да мога да изисквам Божията закрила във време на трудност?

ОТГОВОР:
„Така казва Господ“: „Когато Сатана натрапва своите внушения на умовете ни, ние можем, ако ценим едно ‘Така казва Господ’, да прибегнем в тайния покров на Всевишния“ („Свидетелства“, том 6, стр. 393).
Познаването на истината сигурна защита: „Онези, които сериозно търсят познанието на истината и се борят да очистят душите си чрез послушание,като така правят каквото могат да се приготвят за конфликта, ще намерят в Бога на истината сигурна защита. ‘Понеже си опазил Словото на Моето търпение и Аз ще те опазя’ (Откровение 3:10), е обещанието на Спасителя. Той по-скоро би изпратил всеки ангел от небето да защити своя народ, отколкото да остави една душа, която уповава в Него да бъде победена от Сатана“ („Великата борба“, стр. 560).
Писанията защитно средство: „Божият народ е насочен към Писанието като към тяхно защитно средство против влиянието на фалшиви учители и измамната сила на духовете на тъмнината. Сатана използва всяко възможно средство за да попречи на човеците да получат познание на Библията, защото неговите ясни истини откриват неговите измами… Последната голяма измама скоро ще се открие пред нас. Измамата ще наподобява тъй много истинското, че ще бъде невъзможно да се направи разликата, освен чрез Светите писания. Всяко изявление и всяко чудо трябва да бъде изпитвано чрез тяхното свидетелство…
Никой, освен онези, които са укрепили ума си със истините на Библията не ще устои през последният голям конфликт“ (също там, стр. 593,594).
Духът ще напомни: „Исус обеща на учениците Си: ‘Утешителят, Който е Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.’ Но ученията на Христос трябва първо да са били складирани в ума за да може Божият Дух да ни ги напомни във времето на опасността“ (също там, стр. 600).
Проблясване в паметта: „Едно всекидневно сериозно старание да се познае Бог и Исус Христос, Когото Той е изпратил, донася сила и продуктивност на душата. Знанието, получено чрез старателно изследване на Писанията ще проблесне в паметта в подходящия момент. Но ако някои са били небрежни в запознаването си с Христовите думи… те не биха могли да очакват Светият Дух да им напомни Неговите думи. Те е трябвало да служат на Бога всекидневно с неразделна привързаност и след това да Му се доверят“ („Животът на Исус“, стр. 355).
„Писано е“: „Божият изпитан и опитан народ… трябва да застане на живото Слово: ‘Писано е'“ („Свидетелства“, том 9, стр. 16).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато сме слуги на греха и Сатана, той харесва вярната ни служба и незабележимо, малко по малко ние биваме деградирани до неговите нечисти, низки стандарти.обаче, когато станем истински християни и се съпротивим на греха чрез Божията сила, тогава Сатана става най-свирепият ни враг и ние ще бъдем безспирно атакувани, особено чрез ума ни. Той обича да ни измъчва със миналите ни грехове. Когато сме изкушавани, трябва да помним, че Бог е отдалечил греховете ни толкова, колкото изток е далеч от запад и вече не ги помни. Те са погребани в морето на забравата. Когато Сатана дойде като наводнение и умът ни е бомбардиран със спомени за грях от миналото, или изкушения през очите или ушите ни, тогава трябва да помним, че ни е обещано че няма да бъдем изкусени, или изпитани или опитани повече от това, което сме способни да понесем, но заедно с всяко изкушение или изпитание, ще ни се даде изходен път чрез молитва. Бог е обещал, че грехът не ще владее над нас. Той ще ни скрие под Своя покров. Слава на Бога! Робството ни на греха свърши и робовладелецът няма никаква власт над нас. Той не може да ни принуди да съгрешим.