Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

17. ЕДИНСТВО И ПОСВЕЩЕНИЕ* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Господ е промислил делото Му да навлиза в мисионските полета по такъв начин, че познанието на истината за тези последни дни да се разширява. Някаква измама сигурно почива над онези, които би трябвало да са съвсем будни, за да видят и да извършат великото и грандиозно дело като народ, носещ Божия знак, представен в Изход 31:12-18.
Господ желае верни настойници да преценят нуждите на полетата, в които трябва да се работи, а след това мъдро да употребяват Неговите средства за напредъка на делото в тях. Бог има един народ и едно проповедничество, което да му сътрудничи…
Бог ще действа за Своя народ, ако той позволи на Светия Дух да работи в него, а не си мисли, че той трябва да въздейства на Духа. “А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш, и да слугуваш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и цялата си душа, та да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти заповядвам за твое добро?” (Второзаконие 10:12, 13)…
Божиите проповедници имат да извършат в този свят едно тържествено, свещено дело. Краят наближава. Вестта на истината трябва да върви напред. Като верни пастири на стадото Божиите служители трябва да дават ясно, категорично свидетелство. Истината не трябва да бъде изопачавана. Божествената благодат никога не се отдалечава от милосърдието и любовта Божии. Силата на Сатана е, която действа по обратния начин. Когато Христос проповядваше, Неговата вест беше като двуостър меч, проникващ до съвестта на хората и разкриващ най-тайните им и интимни помисли. Делото, което Христос извърши, ще трябва да извършат и Неговите верни вестители. С простота, чистота и съвършена непорочност те трябва да проповядват Словото. Всички, които работят със слово и поучение, трябва да бъдат верни на своето задължение: да бдят за душите като хора, които ще дават сметка за тях. Никога не трябва да обличат едно “така казва Господ” с омайващи думи на човешка мъдрост, защото по този начин унищожават живата му енергия, правейки го слабо и безсилно, неспособно да убеждава за грях. Всяка изговорена дума чрез наставлението на Светия Дух ще бъде мотивирана от най-дълбока грижа за спасението на души.
Приемането на проповедника от Бога не зависи от външен показ, но от верността, с която той изпълнява дълга си. Христовият път към прославянето минава през най-дълбокото смирение. Всички, които участват заедно с Христос в Неговите страдания, които следват радостно стъпките Му, ще участват заедно с Него и в славата Му.
Врагът постоянно се стреми да въведе в църквата личности, одобряващи много от онова, което е истина, но не изцяло обърнати към Бога. Изповядващите се за християни, които са изменили на поверения им пост, са инструменти на Сатана. Той може да използва непокаяни църковни членове, за да прокарва своите идеи и да забавя Божието дело. Тяхното влияние е винаги в погрешна посока. Те поставят критикарството и съмнението като препъващи камъни в пътя на реформата. Въвеждат неверие, защото са затворили очите си за Христовата праведност и нямат за своя защита славата Господня.
Единството е силата на църквата. Сатана знае това и употребява цялата си мощ, за да внесе разцепления. Той желае да види сред членовете на Божията църква липса на съгласие. По-голямо внимание би трябвало да се обърне на въпроса за единството. Каква е рецептата за лечението на проказата на конфликтите и несъгласията? Послушание на Божиите заповеди!
Бог ме е научил, че не трябва да се занимаваме с различията, които отслабват църквата. Той е предписал едно лекарство срещу конфликтите: чрез свято съблюдаване на Неговата събота ние изявяваме, че сме Негов народ. Словото Му обявява съботата за знак, по който да бъде разпознат спазващият заповедите народ. Така Божиите верни ще съхраняват в средите си познанието за Бога като Творец. Те ще бъдат едно с Бога в голямата борба, започнала във Вселената между Него и Сатана. Неверността към Всевишния означава оспорване и борба и срещу принципите на Неговия закон.
Всичко свързано с Божието дело е свещено и за такова трябва да бъде считано от Божия народ. Съветите, които имат някаква връзка с това дело, са святи. Христос даде живота Си, за да доведе нашия греховен свят до покаяние. Хората, пропити с Духа, Който обитаваше в Христос, ще работят като Божии земеделци в грижата за Неговото лозе. Те няма да работят само на места, които сами си избират. Ще бъдат верни настойници и работници, считащи за своя най-висша цел поръчението, което Христос е дал. Точно преди възнесението Си Спасителят каза на учениците, че трябва да отидат “при всеки народ, коляно, език и племе”; и добави: “И ето, Аз съм с вас… до края на света” (Матей 28:20) (Ръкопис 14, 1901 г.).
Служене и изпитания*
В духовния опит на християните Господ допуска изпитания от различен вид, за да призове мъже и жени към по-възвишен стандарт на живот и към по-осветена служба. Без тези изпитания би съществувало постоянно отдалечаване от подобието на Христос и хората щяха все повече да попиват духа на “научната”, измислена от човеци философия, която ги води към съединяване със сатанинските последователи.
В Божието Провидение всяко добро и велико начинание е подложено на изпитания, за да се изпробва чистотата и силата на принципите на онези, които заемат отговорни позиции, както и да оформи и утвърди човешкия характер по Божия образец. Това е най-висшата форма на възпитание.
Съвършенството на характера се придобива чрез напрягане на умствените способности във време на върховно изпитание, чрез послушание към всяко изискване на Божия закон. Хората, заемащи доверени постове, трябва да бъдат инструменти в ръцете на Бога за изява на Неговата слава и да изпълняват задълженията си с безупречна вярност, за да могат да придобият съвършенство на характера.
В живота на проявяващите вярност към принципите на правото съществува непрекъснат растеж в познание. Те имат привилегията да бъдат признати за сътрудници на Великия Майстор в Неговото служене на човешкото семейство и ще играят славна роля в осъществяването на Божиите намерения. По този начин чрез поучение и пример като съработници на Бога те ще прославят своя Творец (Недатиран ръкопис 150).