Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

51. ВЕРЕН ИЛИ НЕВЕРЕН – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

51. ВЕРЕН ИЛИ НЕВЕРЕН

Вероотстъпничества*
Душата ми е в родилни мъки за нашия народ. Живеем сред опасностите от времето на края. Повърхностната вяра има за резултат и повърхностен духовен опит. “Има покаяние, което не търпи разкаяние.” Всяко истинско духовно преживяване на религиозните учения носи отпечатъка на Йехова. Всеки трябва да осъзнае необходимостта от разбиране на истината лично за себе си. Трябва да разбираме ученията, които са били изследвани грижливо и с молитва. Беше ми разкрито, че сред нашия народ съществува голяма липса на познание по отношение възникването и развитието на третата ангелска вест. Съществува остра необходимост от изследване на книгите Даниил и Откровение. Текстовете им трябва да се изучават основно и да се познават.
Беше ми дадена ясна светлина, че мнозина ще излязат от нас, обръщайки внимание на “измамни духове и бесовски учения”. Господ желае всяка душа, която твърди, че вярва в истината, да има интелигентно познание за същината є. Ще се издигнат фалшиви пророци и ще измамят мнозина. Всичко, което може да бъде отсято, ще се отсее. Тогава не е ли уместно всеки да познава основанията на нашата вяра? Вместо толкова много проповеди би трябвало да има по-щателно изследване на Божието слово, разкриващо Писанията текст по текст, и търсене на силните доказателства за основните учения, довели ни там където сме ­ върху базата на вечната истина.
Омаяни от фалшива святост
Душата ми е много тъжна, като виждам колко бързо хора, притежавали светлината и истината, ще приемат измамите на Сатана и ще бъдат омаяни от фалшива святост. Когато човеци се отдалечават от пътепоказателите, установени от Господа за доброто разбиране на нашата позиция, маркирана в пророчеството, не знаят накъде отиват.
Аз питам дали истинският бунт е лечим. Изучавайте в “Патриарси и пророци” бунта на Корей, Датан и Авирон. Този бунт бе по-широк и включваше повече от двама души*. Този бунт бе ръководен от 250 князе на Израил ­ хора много известни. Назовавайте бунта с истинското му име, също и отстъпничеството. И тогава разгледайте опитността на древния Божи народ, описан вярно с всичките му отрицателни черти, за да остане в историята. Писанието заявява: “А всичко това… се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена” (1Коринтяни 10:11). И ако мъже и жени, притежаващи познанието за истината, са затънали толкова надълбоко, че се отделят от своя велик Водач, за да се поставят под ръководството на големия инициатор на отстъпничеството и го наричат Христос, Правда наша, то е защото не са дълбали в мината на истината и не са в състояние да различат скъпоценното от обикновеното и материалното.
Прочетете предупрежденията, съдържащи се в такова изобилие в Божието слово, по отношение на фалшивите пророци, които ще дойдат със своите ереси, “за да измамят, ако е възможно, и избраните”. При наличието на такива предупреждения как става така, че църквата не различава фалшивото от истинското? Заблудилите се по някакъв начин трябва да се смирят пред Бога и искрено да се покаят, задето толкова лесно са се отклонили. Те не са съумели да различат гласа на истинския Пастор от този на чужденеца. Нека такива отново ревизират тази част от своя духовен опит.
Повече от половин столетие Бог е давал на народа Си светлина чрез свидетелствата на Своя Дух. След всичко това дали ще бъдат оставени няколко човека да разбият надеждите на цялата църква от вярващи, обявявайки Елън Уайт за заблудена и измамница? “По плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:20).
Които могат да игнорират всички доказателства, дадени им от Бога, и да превърнат това благословение в проклятие, трябва да треперят за спасението на собствените си души. Техният светилник ще бъде вдигнат от мястото му, ако не се покаят. Господ е бил оскърбен. Знамето на истината, на първата, втората и третата ангелски вести е било хвърлено в прахта. Ако стражите оставят народа да бъде подвеждан по този начин, Господ ще държи някои хора отговорни, задето им липсва острата проницателност да открият какъв вид храна е дадена на Божието стадо.
Вероотстъпничества са ставали и Господ е оставял неща от такова естество да се развият в миналото, за да покаже колко лесно Неговият народ ще бъде подвеждан, когато се доверява на човешки думи, вместо да изследва Писанията лично за себе си подобно на благородните беряни от древността. Господ допуска неща от този вид да стават, за да се даде предупреждение за опасността от тях и да ни предпази.
Бунт и вероотстъпничество
Бунтът и отстъпничеството витаят в самия въздух, който дишаме. И ние ще бъдем повлияни от тях, ако безпомощните ни души не се облегнат чрез вяра на Христос. Щом хората толкова лесно се съблазняват сега, как ще устоят тогава, когато Сатана се яви в образа на Христос и върши чудеса? Кой ще остане непоклатим пред тази грандиозна фалшификация ­ Сатана да се представя за Христос, възприемайки външността Му и мнимо вършейки делата Му? Кое ще опази Божия народ да не отдаде своята вярност на лъжехристи? “Нито да тичате подире им” (Лука 17:23).
Доктрините трябва да бъдат ясно разбирани. Хората, проповядващи истината, трябва да бъдат здраво закотвени в истината. Тогава техният кораб ще устои на бурите и ураганите, защото котвата ще го държи здраво. Измамите ще се увеличават и ние трябва да наричаме бунта с истинското му име. Трябва да застанем облечени с цялото си всеоръжие. В този конфликт ние не се изправяме само срещу хора, но срещу “началствата и властите на поднебесната”. Не се борим срещу плът и кръв. Нека 10 до 18 стих от книгата Ефесяни, 6 глава, бъдат четени внимателно в нашите църкви.
Тези, които отстъпват от вярата, ще изговарят думите на змея. Ще трябва да се сблъскваме със сатанински агенти, излезли, за да воюват срещу светиите. “Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса” (Откровение 12:17). Които отстъпват, напускат истинския и верен Божи народ и се побратимяват с представените от Варава. “От плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:20).
Пиша така, защото мнозина в църквата са ми представени като слепеца, който виждал хората като движещи се дървета. Те имат нужда от още една по-дълбока опитност, преди да могат да различават примките, поставени от изкусителя, за да ги улови в мрежите си. Днес не трябва да допускаме никакво наполовина свършено дело. Господ призовава за твърди и решителни мъже и жени, които с цяло сърце стоят в пролома, за да поправят оградата [цитат от Исая 58:12-14].
Всички наши проповедници във всичките ни църкви трябва да дават решително свидетелство. Бог е позволил да се случи вероотстъпничеството, за да видим колко малко можем да разчитаме на хора. Винаги трябва да гледаме към Бога. Неговото слово не е “и да, и не”, но ­ “да” и “амин” (Недатиран ръкопис, стр. 148).