Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

6. НУЖДА ОТ ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

6. НУЖДА ОТ ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа“ (Деяния 3:19).

ВЪПРОС:
Каква е голямата потребност на църквата и как може да бъде посрещната? (Виж Псалм 85:6; Авакум 3:2; Псалм 138:7; Осия 6:1-3; Лука 24:49; Матей 23:19, 20; Деяния 1:4-8; 2:1-4,14-18; „Избрани вести“, т. 1, стр. 121-128)

ОТГОВОР:
Духовно съживление: „Едно съживяване на истинското благочестие между нас е най-голямата и най-неотложната ни нужда. Стремежът към това трябва да бъде първата ни работа. Трябва да се полагат усърдни усилия за придобиване благословението на Господа, не защото Бог не желае да ни обдари със своето благословение, но защото ние не сме готови да го приемем. Нашият небесен Баща е желае повече да даде Светия Си Дух на тези, които го молят, отколкото земните бащи са желаят да дават добри давания на своите деца. Но наше задължение е чрез изповед, смирение, покаяние и усърдна молитва да изпълним условията при които Бог е обещал да ни даде Своето благословение. Съживление трябва да се очаква само в отговор на молитва“ („Избрани вести“, т. 1, стр. 121).
Всяко препятствие трябва да се отстрани: „Няма нищо от което Сатана да се страхува повече, отколкото от това Божият народ да очисти пътя си, като отстрани всяко препятствие, така че Господ да може да излее Своя Дух над една отслабваща църква и едно (не)покаяно събрание. Ако зависеше от Сатана, никога нямаше да има някакво съживление, голямо или малко, чак до края на времето. Но ние не сме в неведение за неговите планове. Възможно е да се противостои на неговата сила. Когато пътят за Божия Дух бъде приготвен благословенията ще дойдат. Сатана не може да попречи на дъжда на Божието благословение слизащ над народа Му, както не може да затвори небесните прозорци та да не вали дъжд над земята. Зли човеци и демони не могат да възпрепятстват Божията работа или да изолират Неговото присъствие от събранията на Неговия народ, ако те искат, със смирени и съкрушени сърца да изповядат и оставят греховете си и с вяра да изискват Неговите обещания“ (също там, стр. 124).
В отговор на молитва: „Духът се дава само на онези, които смирено чакат Господа, които бдят за Неговото ръководство и благодат. Божията сила очаква да бъде поискана от тях и получена. Това обещано благословение, изисквано чрез вяра, носи всички други благословения след себе си“ („Животът на Исус“, стр. 672).
Резултатът: „Духът дойде на чакащите молещи се ученици с пълнота, която изпълни всяко сърце. Вечният се откри в сила на Своята църква. Като че ли с векове това влияние е било задържано и сега небето се радваше да излее върху църквата богатствата на благодатта на Духа. И под влиянието на Духа думи на изповед и покаяние се смесиха с хвалебни песни за простени грехове. Чуваха се благодарствени и пророчески думи. Цялото небе се сведе да наблюдава и се прекланя пред мъдростта на безподобната неизследима любов… И какво последва? Мечът на Духа изострен в нова сила и окъпан в небесните светкавици проправи своя път през неверието. Хиляди бяха обърнати в един ден“ („Делата на апостолите“, стр. 38).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Господи, молим Те, помогни да бъдем истинни в покаянието си. Истинското покаяние означава да желаеш да скъсаш с всеки познат грях, казва старейшината Джордж Вандеман.
Когато изповядаме в смирение, покаем се и проявим желание да се откажем от всеки познат грях, тогава усърдната сериозна молитва ще проправи пътя към пробуждане и реформация, към възраждане и обновление и Сатана ще бъде безсилен да го спре.
Молим Те, обични Татко, изпрати Твоя Свети Дух да ни съживи (пробуди) и нека любовта Ти да се вижда в думите, делата и действията ни и в начинът по който отговаряме и реагираме към другите човеци.