Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

40. ИСКАНЕ НА ЗНАК – Общение с Бога – Елена Вайт – (Елън Уайт)

40. ИСКАНЕ НА ЗНАК
БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:
„Исус му казва: ‘Тома, понеже Ме видя, ти повярва; блажени са тези които без да са видели, пак вярват'“ (Йоан 20:29).

ВЪПРОС:
Безопасно ли е да искаме знак в отговор на молитва?

ОТГОВОР:
Избягвайте несигурни проверки: „Господ не работи по хазартни начини. Търсете го най-сериозно в молитва. Той ще впечатли ума и ще даде език и израз. Божият народ трябва да се възпитава да не се доверява на човешки изобретения и несигурни проверки, като средство за научаване Божията воля за тях“ (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 6, стр. 1054).
„Писано е“: „Исус посрещна Сатана с думите от Писанието: ‘Писано е.’ Той каза… Сатана поиска от Христос чудо като знак за Неговата божественост. Но това, което е по-голямо от всички чудеса, едно твърдо облягане на: ‘Така казва Господ’, беше знак, който не можеше да се обори“ („Животът на Исус“, стр. 120).
Божието слово – наш водач: „Словото на вечния Бог е наш водач. Чрез това слово ние сме направени мъдри за спасение. Това Слово трябва винаги да бъде в сърцата и на устните ни. ‘Писано е’ трябва да бъде нашата котва. Онези, които правят Божието Слово свой съветник съзнават слабостта на човешкото сърце… Техните сърца са винаги в молитва и те имат закрилата на свети ангели“ („Свидетелства“, том 6, стр. 160,161).
Несигурни водачи: „Впечатления и чувства не са сигурно доказателство, че някой е воден от Господа. Сатана, ако не бъде подозиран, ще дава чувства и впечатления. Те не са сигурни водачи. Всички трябва напълно да се запознаят с доказателствата на нашата вяра и голямата им грижа трябва да бъде как могат да украсят своето изповедание и да принасят плодове за Божия слава“ (също там, том 1, стр. 413).
Не с човешки планове и проекти: „Бог не работи с шансове при направлението на Своя народ. Не бива никога да забравяме, че Неговото провидение води при всяко обстоятелство в живота. В решаването на важни въпроси във връзка с Неговата работа и народ, няма никаква несигурност…
Вярата ни в Христос не трябва да се разменя срещу какъвто и да е човешки план или проект. Онези, които имат вяра в Него, никога няма да прибягнат до игра на шанс за да разберат дълга си. Бог не се прославя чрез такива експерименти“ („Специални свидетелства“, серия Б, 17, стр. 38,39).
Христос беше воден от Божията воля: „Преди да дойде на земята, планът лежеше пред Него, съвършен във всичките си подробности. Но когато се движеше сред човеците, Той беше воден стъпка по стъпка, чрез Бащината воля. Той не се колебаеше да действа на определеното време. Със същата покорност Той чакаше, докато времето дойдеше“ („Животът на Исус“, стр. 147).
Предупреждения: „При някои злото открива себе си под формата на изработени от човеци тестове за установяване каква е Божията воля. Показа ми се че това е една измама, която е станала заслепление (увлечение), и че тя е противна на волята на Господа“ („Избрани вести“, кн. 2, стр. 28).

ОБОБЩЕНИЕ И МОЛИТВЕНА МИСЪЛ
Когато зависим от откритата Божия воля, така както е записана в Неговото Слово, ние никога няма да се поклатим. Светият Дух, вътре в нас, ще ни даде сила, напътствие и уверение и ще потвърди Божията воля за живота ни, понякога чрез видение, сънища, небесен ангел вестител, или посредством Своя тих и нежен глас. Бог е доволен когато проявяваме доверие и упование в Неговото водителство. Той, повече и от нас иска да води нашите деца и да им даде най-добрите дарове. Въпросът не е дали Той ще ни води, а дали ние ще слушаме.
Преди да стана адвентист от седмия ден, аз постех един ден в седмицата, като бях само на вода в продължение на много месеци и се молех за небесно ръководство. Бог ми показа в Своята милост, чрез три съня, че е Неговата воля за мен да стана християнин-адвентист от седмия ден, че трябва да се оженя за ангела на име Мария, която беше моята вярна любя ща съпруга през последните 39 години.
Помогни ни, Татко, да ти се доверим и да повярваме, че ще чуеш и отговориш нашите искрени, сърдечни и отправени с вяра молитви.